Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia komisji (2018-04-12)

Kłobuck, dnia 12.04.2018r.

RM.0012.2.003.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17.04.2018r. (wtorek) o godz. 8:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad,
 2. Przyjęcie protokołu Nr 2 z posiedzenia komisji w dniu 20.03.2018r. /projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIPbip.gminaklobuck.pl/
 3. Informacja dotycząca podjętych działań w celu doprowadzenia do zgodności z przepisami obiektów gminnych, w których występuje zagrożenie życia i mienia, spowodowane niespełnieniem przez te obiekty warunków bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z decyzjami (postanowieniami, stanowiskami) PPSP w Kłobucku.
 4. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ozn. nr. Or.1510.1.001.2018
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kapielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Kłobuck. 
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Kłobucku – ul. Brzozowa. 
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Białej – ulica Dworska. 
 9. Sprawy różne;
 • wypracowanie opinii w zakresie zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck obejmującego m.in. tereny położone w Białej -obręby Biała Górna i Biała Dolna, przez które wyznaczono trasę przekładki rurociagu paliwowego. (rejestry wniosków do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).
 • rozpatrzenie wniosku Firmy Losten Inwestments Sp. z.o.o Warszawa w sprawie zmiany zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą Nr 28/III/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28.12.2010r. 
 • wypracowanie opinii, co do zasadności wprowadzenia zmian w stałej organizacji vruchu na ul. ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku w związku z licznymi uwagami mieszkańców dotyczącymi nieprawidłowego parkowania pojazdów oraz utrudnionym ruchem kołowo – pieszym. 
 • rozpatrzenie wniosku dot. ewentualnego przekazania w drodze darowizny na cele publiczne na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury im Wł. Sebyły i Biblioteki Publicznej Gminy Kłobuck im. J. Długosza nieruchomości stanowiących własność gminy, które pozostają we władaniu ww jednostek.

     

Przewodniczący Komisji Witold Dominik


Na podstawie art.25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie Gminnym ( Dz.U. z 2017 poz 1875 z poźn. zm.)
- Proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.
Redakcja aktualności (ID: 3961)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 10435

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl