Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza

Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2021-05-13)

Kłobuck, dnia 13.05.2021 r.

GPN.6722.06.2017.GB                                                                                                                    
GPN.6722.07.2017.GB    

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KŁOBUCKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w gminie Kłobuck

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 741) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247), zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

 

  • •    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk – etap II,
  • •    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach Borowianka i Kopiec – etap II,

wraz z uzasadnieniami i prognozami oddziaływania na środowisko.

    Wyłożenie odbędzie się w dniach od 24.05.2021 r. do 15.06.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, w godzinach pracy urzędu, po uprzednim kontakcie telefonicznym (nr 34 310 01 87).  Projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnione będą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłobuck (https://bip.gminaklobuck.pl w zakładce: Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza) oraz na stronie internetowej urzędu (https://www.gminaklobuck.pl).
    W związku z ogłoszonym stanem epidemii i związanymi z nim ograniczeniami, także w dostępności do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Kłobucku, w celu wzięcia udziału w wyłożeniu lub dyskusji publicznej, proszę o zgłoszenie chęci udziału telefoniczne pod numerem 34 310 01 87 i 34 310 01 50 lub na adres: sekretariat@gminaklobuck.pl.
    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021 r. o godz. 12 00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online) za pomocą platformy zoom. W dyskusji będą mogły wziąć udział osoby uprzednio zgłoszone co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. W zgłoszeniu podać należy adres  e-mail, na który zostanie przesłany link, umożliwiający udział w dyskusji.
    Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.
    Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kłobucka, na adres: Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, lub drogą elektroniczną na skrzynkę ePUAP lub adres e-mail: sekretariat@gminaklobuck.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu,  a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2021 r.
    Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionych planów miejscowych, w miejscu i czasie wyłożenia projektów planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektami planów miejscowych, uzgodnieniami stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozami oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami.Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej.                         
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Burmistrz Kłobucka.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Kłobucka z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – Inspektor Ochrony Danych, kontakt –  e-mail: iod@gminaklobuck.pl Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.gminaklobuck.pl, na stronie internetowej Urzędu https://www.gminaklobuck.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
obwieszczenie - skan obwieszczenie - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-05-13 13:59
Pastuszka Anna
634.7KB
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Kamyk - etap II projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Kamyk - etap II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-05-20 11:38
Pastuszka Anna
179.48KB
rysunek do projektu uchwały - Kamyk - etap II rysunek do projektu uchwały - Kamyk - etap II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-05-20 11:39
Pastuszka Anna
31.49MB
prognoza oddziaływania na środowisko - Kamyk - etap II prognoza oddziaływania na środowisko - Kamyk - etap II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-05-20 11:42
Pastuszka Anna
1.71MB
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec - etap II projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec - etap II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-05-20 11:44
Pastuszka Anna
175.14KB
rysunek do projektu uchwały - Borowianka i Kopiec - etap II rysunek do projektu uchwały - Borowianka i Kopiec - etap II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-05-20 11:44
Pastuszka Anna
9.56MB
prognoza oddziaływania na środowisko - Borowianka i Kopiec - etap II prognoza oddziaływania na środowisko - Borowianka i Kopiec - etap II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-05-20 11:45
Pastuszka Anna
1.15MB

Redakcja aktualności (ID: 5699)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 70422

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl