Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Znaleziono 572 wiadomości.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-05-13)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KŁOBUCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Kłobuck

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-05-10)

Zawiadomienie o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji środowiskowej, wszczętym w dniu 07.09.2020r. na wniosek firmy GESTO ECO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Żwirowej 1a, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Zakład ekologicznej...

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-05-10)

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 20 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kłobuck...

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-05-05)

Obwieszczenie o posiadaniu dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko /Nr sprawy: GOR.6220.1.009.2020/

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-05-04)

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji nr 2/2021, znak sprawy: IFXIII.747.28.2020 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii kolejowej na odcinku Kalina - Rusiec Łódzki, obejmującej...

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-04-26)

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w swojej decyzji GOR.6220.1.015.2020, GOR.KW-000195/21 z dnia 22.02.2021r.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-04-09)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr GPN.6733.25.2019.GB z dnia 14.01.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 470179S – ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JNI35004360”

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-04-06)

Obwieszczenie o posiadaniu dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na polegającego na zbieraniu z marketów odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki nr 172/2 obręb Przybyłów, gm. Kłobuck

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-04-02)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Kłobuck Południe” wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki 5520 obręb Kłobuck

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-04-02)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej „Zakrzew” o mocy do 1,0 MW zlokalizowanej na działce o nr ewid.118/2 obręb Zakrzew gm. Kłobuck, powiat kłobucki, woj. śląskie”
Drukuj Liczba odwiedzin: 83847

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl