Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia objęte ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: „Modernizacja drogi – ul. Sebyły w Kłobucku” /Nr post. WD.261.1.007.2020/
2020-11-03 2020-11-18
Ogłoszenie o zamówieniu pt. "Dostawa oleju napędowego grzewczego dla potrzeb Krytej Pływalni "Delfin" ul. Zamkowa 4, 42-100 Kłobuck" /Nr post. OSiR.251.15.2020/
2020-10-30 2020-11-09
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.: "Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gruszewnia" oraz „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Niwa Skrzeszów”, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. /Nr post. IR.271.049.2020.KB/
2020-10-30 2020-11-09
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę :Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn.:„Wymiana źródeł ciepła w ind. gosp. domowych na terenie Gminy Kłobuck” współfinansowanego w ramach EFRR ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energet. i odnawialne źr. energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i OZE w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs. /Nr post. IR.271.047.2020.KB/
2020-10-15 2020-10-23
Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia poza ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Ogłoszenie o zamówieniu poza ustawą Prawo zamówień publicznych znak: IR.271.046.2020.WS IR.KW -0572/20 do składania oferty na roboty budowlane pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku na działkach objętych inwestycją: 245/6, 245/5 i 249 obręb Zakrzew” /Nr post. IR.271.046.2020.WS/
2020-10-09 2020-10-16
Zaproszenie do składania oferty na roboty budowlane pn.: „Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego przy ulicy Zagłoby w Gruszewni”/Nr post. IR.271.044.2020.SD/
2020-10-07 2020-10-15
Zaproszenie do składania oferty na roboty budowlane pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego przy ulicy Parkowej w m-ci Biała” /Nr post. IR.271.045.2020.SD/
2020-10-07 2020-10-15
Drukuj Liczba odwiedzin: 195317

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl