Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia objęte ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 470066S ul. gen. Władysława Andersa w miejscowości Kłobuck poprzez budowę chodnika na odcinku od km 0+002 do km 0+429 – ETAP I” (WD.261.1.002.2018 )
2018-08-02 2018-08-20
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją: 1) zadania inwestycyjnego Gminy Kłobuck pn. „Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku – etap III” 2) zadania inwestycyjnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Jana Długosza w Kłobucku wraz z przebudową, wymianą i przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych” (IR.271.052.2018.WS)
2018-08-02 2018-08-17
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa centrów rekreacyjnych w sołectwach Lgota, Niwa Skrzeszów, Smugi oraz przebudową placu zabaw w sołectwie Kamyk, na terenie Gminy Kłobuck”. (IR.271.051.2018.KB)
2018-07-30 2018-08-14
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na roboty budowlane pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie”. (IR.271.050.2018.KB )
2018-07-27 2018-08-10
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Koncepcja zagospodarowania terenu przyległego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego położonego w miejscowości Kamyk, gm. Kłobuck” (IR.271.049.2018.BM)
2018-07-20 2018-08-06
Ogłoszenie postępowania na usługę pn.: „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa, gmina Kłobuck – odcinek od km 0 + 300,00 do km 0 + 900,00 - ETAP II” (IR.271.047.2018.WS)
2018-07-19 2018-07-27
Ogłoszenie postępowania na usługę pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2068S poprzez budowę chodnika w miejscowości Biała ul. Jasnogórska, gmina Kłobuck" - ETAP I (IR.271.046.2018.BM)
2018-07-18 2018-07-26
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:"Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2068S poprzez budowę chodnika w miejscowości Biała ul. Jasnogórska, gmina Kłobuck" - ETAP I (IR.271.042.2018.BM )
2018-07-12 2018-07-27
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa, gmina Kłobuck – odcinek od km 0 + 300,00 do km 0 + 900,00 - ETAP II”. (IR.271.044.2018.WS)
2018-07-12 2018-07-27
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku - etap II” (IR.271.023.2018.BM)
2018-04-04 2018-04-12
GMINA KŁOBUCK, działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 oraz art. 68 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 - z późn. zm) zaprasza firmę: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy PRIMEX M. Łyszczarz Al. Jana Pawła II 132, 42-200 Częstochowa do negocjacji na nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia, kładki nad rz. Biała Oksza i budową całej infrastruktury towarzyszącej” prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki
2018-04-04 2018-04-09
Wykonanie dokumentacji projektowej (z elementami projektu wykonawczego) oraz kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich dla: 1. Zadania inwestycyjnego Gminy Kłobuck pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Długosza w Kłobucku (III etap)- odcinek od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej; 2. Zadania inwestycyjnego PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie pn.: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jana Długosza w Kłobucku na odcinku od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej wraz z przebudową, wymianą i przepięciem przyłączy wodociągowych
2017-06-22 2017-06-26
Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia poza ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem zadanie pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie” (IR.271.039.2018.KB)
2018-06-13 2018-06-20
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn.: „Przebudowa ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku - etap II”. (IR.271.027.2018.BM)
2018-04-18 2018-04-25
Drukuj Liczba odwiedzin: 84479

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl