Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia objęte ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Projekt oświetlenia drogi do cmentarza, przejścia dla pieszych i parkingu przy cmentarzu w Kłobucku” /Nr postępowania: IR.271.024.2019.SD/
2019-06-19 2019-06-28
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu bankowego na sfinansowanie w roku 2019 planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu /Nr postępowania: IR.271.022.2019.KB/
2019-06-17 2019-06-26
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Rybno i centrum rekreacyjnego w sołectwie Zakrzew oraz przebudowa placów zabaw w sołectwach Biała i Kamyk na terenie Gminy Kłobuck” /Nr postępowania: IR.271.026.2019.KD/
2019-06-14 2019-07-01
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Dostosowanie obiektu do wymogów klasy rozgrywkowej w ramach: Przebudowy boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku oraz budową oświetlenia” /Nr postępowania: IR.271.021.2019.SD/
2019-06-04 2019-06-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: „Opracowanie koncepcji odprowadzenia oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z ulic Sołectwa Niwa Skrzeszów w Kłobucku” (Nr postępowania: IR.271.019.2019.SN)
2019-05-23 2019-06-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 470179S – ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JNI 35004360” (Nr postępowania: WD.261.1.003.2019)
2019-05-21 2019-05-29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych związanych z dostosowaniem obiektu do wymogów klasy rozgrywkowej w ramach: Przebudowy boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku oraz budową oświetlenia (Nr postępowania IR.271.018.2019.SN)
2019-05-20 2019-05-28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Dostosowanie obiektu do wymogów klasy rozgrywkowej w ramach: Przebudowy boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku oraz budową oświetlenia” (Nr postępowania: IR.271.009.2019.SN)
2019-05-15 2019-05-31
Ogłoszenie postępowania (IR.271.016.2019.WS) o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Biała wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000,00 do 1+103,00 wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, gazociągu, hydrantów – Etap I”.”
2019-04-30 2019-05-13
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie”. (IR.271.011.2019.KB)
2019-04-19 2019-05-07
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej na potrzeby przyłączenia budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejsc. Rybno gm. Kłobuck” (IR.271.013.2019.SN)
2019-04-18 2019-05-08
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. K. Chodkiewicza w Kłobucku” (IR.271.010.2019.SN)
2019-04-17 2019-04-29
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Biała wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000,00 do 1+103,00 wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, gazociągu, hydrantów – Etap I”. (IR.271.012.2019.WS)
2019-04-16 2019-05-08
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku, ul. Witosa" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (Nr postępowania: IR.271.008.2019.KB)
2019-03-29 2019-04-08
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: :Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kłobuck na lata 2019-2021." - UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
2019-03-11 2019-03-26
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku, ul. Witosa" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (Nr postępowania: IR.271.006.2019.KB)

UWAGA - Zmiana terminu składania ofert

2019-03-04 2019-03-19
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (IR.271.005.2019.SN )
2019-02-15 2019-02-26
Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia poza ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku, ul. Witosa" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” (Nr postępowania: IR.271.020.2019.KB)
2019-05-30 2019-06-03
Ogłoszenie o zamówieniu poza ustawą Prawo zamówień publicznych na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na rozbudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w ulicy E. Orzeszkowej w Kłobucku (Nr postępowania: IR.271.015.2019.SN)
2019-04-24 2019-05-06
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: "Rozbudowa oświetlenia na ul. E.Orzeszkowej w Kłobucku".
2019-04-19 2019-05-06
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa i montaż drzwi wejściowych do pokoi biurowych i użytkowych na piętrze i parterze w ramach remontu łazienek i korytarzy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku" (Nr postępowania: IR.271.001.2019.KB)
2019-01-16 2019-01-31
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn.: Budowa centrów rekreacyjnych w sołectwach Lgota, Niwa Skrzeszów, Smugi oraz przebudową placu zabaw w sołectwie Kamyk, na terenie Gminy Kłobuck”, Budowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Niwa Skrzeszów (Nr postępowania: IR.271.066.2018.KB)
2018-09-18 2018-09-20
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn.: "Budowa centrów rekreacyjnych w sołectwach Lgota, Niwa Skrzeszów, Smugi oraz przebudowa placu zabaw w sołectwie Kamyk", "Budowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Smugi" (IR.271.061.2018.KB)
2018-09-11 2018-09-13
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn.: "Budowa centrów rekreacyjnych w sołectwach Lgota, Niwa Skrzeszów, Smugi oraz przebudowa placu zabaw w sołectwie Kamyk na terenie Gminy Kłobuck", "Budowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Lgota OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY" (IR.271.063.2018.KB)
2018-09-11 2018-09-13
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem zadanie pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie” (IR.271.039.2018.KB)
2018-06-13 2018-06-20
Drukuj Liczba odwiedzin: 126103

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl