Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia objęte ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa placu zabaw i strefy fitness przy ul. Dębowej w m. Kłobuck, gm. Kłobuck”. (IR.271.038.2018.WS)
2018-06-13 2018-06-29
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie”. (IR.271.037.2018.KB )
2018-06-07 2018-06-22
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą: Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: "Przebudowa dróg gminnych ul. Różanej, Konwaliowej i hm. T. Sobisia w zakresie budowy ul. Konwaliowej, chodnika w ul. Różanej oraz oświetlenia w ul. Konwaliowej, Różanej i hm T. Sobisia w Kłobucku" (IR.271.029.2018.SN )
2018-04-25 2018-05-10
Ogłoszenie o zamówieniu na nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: „Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu SMUGI II w Kłobucku – etap II (budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. B. Leśmiana, H. Poświatowskiej i Z. Nałkowskiej)” (IR.271.028.2018.SN )
2018-04-23 2018-05-09
Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont łazienek i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku”. (IR.271.025.2018.KB)
2018-04-18 2018-05-07
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Budowa oświetlenia ulicznego odcinka ul.Pogodnej w Kłobucku (IR.271.026.2018.BM )
2018-04-17 2018-05-07
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.:"„Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu SMUGI II w Kłobucku – etap II (budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. B. Leśmiana, H. Poświatowskiej i Z. Nałkowskiej)” (IR.271.019.2018.SN)
2018-04-17 2018-05-07
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa dróg gminnych ul. Różanej, Konwaliowej i hm. T. Sobisia w zakresie budowy ul. Konwaliowej, chodnika w ul. Różanej oraz oświetlenia w ul. Konwaliowej, Różanej i hm T. Sobisia w Kłobucku" (IR.271.020.2018.SN)
2018-04-17 2018-05-08
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę udzielenia kredytu bankowego na sfinansowanie w roku 2018 planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu (IR.271.018.2018.CP)
2018-04-16 2018-05-24
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku - etap II” (IR.271.023.2018.BM)
2018-04-04 2018-04-12
GMINA KŁOBUCK, działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 oraz art. 68 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 - z późn. zm) zaprasza firmę: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy PRIMEX M. Łyszczarz Al. Jana Pawła II 132, 42-200 Częstochowa do negocjacji na nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia, kładki nad rz. Biała Oksza i budową całej infrastruktury towarzyszącej” prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki
2018-04-04 2018-04-09
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia, kładki nad rzeką Biała Oksza i budową całej infrastruktury towarzyszącej” (IR.271.021.2018.SN)
2018-03-26 2018-04-10
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: „Przebudowa ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku- etap II” (IR.271.014.2018.BM)
2018-03-20 2018-04-04
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku” (IR.271.016.2018.WS)
2018-03-16 2018-04-03
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku” (Nr postępowania: IR.271.008.2018)

UWAGA - Zmiana terminu składania ofert na 01.03.2018r.; otwarcie ofert 01.03.2018r., godz. 12:00

2018-02-13 2018-02-22
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej (IR.271.006.2018.BM)
2018-02-05 2018-02-20
Ogłoszenie o zamówieniu na nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej (IR.271.007.2018.BM)
2018-02-05 2018-02-13
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. B. Prusa i ul. W. Witosa w Łobodnie, gm. Kłobuck wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich”. (IR.271.005.2018.WS)
2018-01-19 2018-01-29
Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku (Nr postępowania: IR.271.064.2017)
2017-12-22 2018-01-09
Wykonanie dokumentacji projektowej (z elementami projektu wykonawczego) oraz kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich dla: 1. Zadania inwestycyjnego Gminy Kłobuck pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Długosza w Kłobucku (III etap)- odcinek od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej; 2. Zadania inwestycyjnego PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie pn.: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jana Długosza w Kłobucku na odcinku od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej wraz z przebudową, wymianą i przepięciem przyłączy wodociągowych
2017-06-22 2017-06-26
Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia poza ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Ogłoszenie o zamówienia na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z zamierzeniem inwestycyjnym na działce nr ewid. 585/38 (obręb Zakrzew przy ul. Dębowej w Kłobucku), obejmującymi swoim zakresem zadanie pn.: „Budowa placu zabaw i strefy fitness przy ul. Dębowej w m. Kłobuck, gm. Kłobuck”. (IR.271.040.2018.WS)
2018-06-20 2018-06-28
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem zadanie pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie” (IR.271.039.2018.KB)
2018-06-13 2018-06-20
Ogłoszenie o zamówieniu na usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości lc=826,0 m wzdłuż ul. Pogodnej w Kłobucku (IR.271.035.2018.BM)
2018-05-23 2018-06-04
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn.: „Przebudowa ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku - etap II”. (IR.271.027.2018.BM)
2018-04-18 2018-04-25
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na nadzór inwestorski nad realizacja zadania pn.: " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku."
2018-04-17 2018-04-20
Drukuj Liczba odwiedzin: 78095

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl