Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia komisji (2018-02-07)

Kłobuck, dnia 07.02.2018r.

RM. 0012.1. 001. 2018

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Uprzejmie zawiadamiam, że w  dniu 13 lutego 2018 r. (wtorek ) godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i  Ochrony Środowiska  w   Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6.


Proponowany  porządek posiedzenia:

 1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie  protokołu Nr  11/2017 z  dnia   20.12.2017r.  /projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck  w BIP bip.gminaklobuck.pl / >Rada  Miejska,>Komisje Rady, >Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska, >Projekty protokołów z komisji, > projekt protokołu Nr 11/2017 z dnia  20.12.2017r.  
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie  planowanego  deficytu  budżetu  Gminy  Kłobuck  w  2018 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu. 
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na 2018 rok.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia   wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026  Gminy  Kłobuck.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych. 
 9. Przyjęcie sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok. 
 10. Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2018 roku.
 11. Sprawy różne.
  -  wnioski  Towarzystwa  Przyjaciół  Dzieci Śląski  Oddział  Regionalny Warsztaty  Terapii Zajęciowej  w  Hutce  o  dofinansowanie  zakupu   pojazdu  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych.

Przewodniczący Komisji Janusz Soluch

Na  podstawie  art.25, ust 3  ustawy    
 z  dnia  8 marca 1990 roku  o  samorządzie                                                                                            
Gminnym ( Dz.U. z   2017r.., poz 1875 z późn.zm.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu   zakładu   pracy  celem
uzyskania  zwolnienia  z  pracy.

Redakcja aktualności (ID: 3847)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 10302

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl