Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia komisji (2018-03-14)

Kłobuck, dnia 14.03.2018r. 

RM.0012.3.002.2017

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  20 marca 2018 r. (wtorek)  godz. 11:00 odbędzie się posiedzenie Komisji  Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6

Proponowany  porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 1/2018 z dnia 15.02.2018r. /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/  >Rada Miejska, >Komisje Rady, >Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki,  > projekt protokołu z komisji  Nr 1/2018 z dnia  15.02.2018r.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kłobuck na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Kłobucku.
 5. Ocena realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w Gminie Kłobuck.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku za 2017 rok. /sprawozdanie zostało umieszczone  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl w zakładce Sprawozdania/.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych „Gmina  Kłobuck dla rodziny-Karta Dużej Rodziny”. /sprawozdanie zostało umieszczone  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl w zakładce Sprawozdania/.
 8. Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji Tomasz Kasprzyk

Na podstawie art. 25, ust 3 ustawy    
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie                                                                                            
Gminnym ( Dz.U. z 2017r., poz 1875 z późn.zm.)
-  proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.                       
 

Redakcja aktualności (ID: 3914)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 17526

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl