Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1099293
Strona główna BIP
91562
Brak strony
9107
Poprzednia wersja
5996
Wyniki wyszukiwania
3249
Mapa witryny BIP
1752
Jak korzystać z BIP
1204
Redakcja BIP
1037
Jak szukać
689
Polityka prywatności
687
Statystyka strony
510
Zastrzeżenia prawne
286
Skrypciorek
1

Dział: Urząd Miejski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarządzenia zewnętrzne 2016
38550
Zarządzenia zewnętrzne 2015
37962
Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
33817
Ogłoszenia w sprawie naboru
30922
Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza
30787
Zarządzenia zewnętrzne
22202
Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
18748
Tablica ogłoszeń
18683
Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę nieruchomości z gminnego zasobu lub Skarbu Państwa
12417
Urząd Miejski
10955
Zarządzenia wewnętrzne 2015
8830
Zarządzenia wewnętrzne 2016
8595
Zarządzenia Burmistrza
8574
Zarządzenia zewnętrzne
6802
Zarządzenia wewnętrzne
6231
Załatwianie spraw
3131
2016
3012
2017
2687
Kontakt
2564
Struktura urzędu
2521
Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
2190
Druki do pobrania
2186
Zarządzenia wewnętrzne
2110
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2087
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
2073
Władze gminy
2068
Urząd Stanu Cywilnego
1950
2018
1836
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
1544
Regulamin organizacyjny
1540
Rejestr zarządzeń
1492
Burmistrz
1483
Wydział Inwestycji i Rozwoju
1396
Wydział Finansowy
1372
Statut Gminy Kłobuck
1366
Wydział Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych
1354
Wydział Organizacyjny
1347
Procedury załatwiania spraw
1315
Ewidencja Działalności Gospodarczej
1226
Radcy Prawni
1130
Druki z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - GOR
1123
Inspektor ds. obronnych
1053
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
1049
Urząd Stanu Cywilnego
989
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
941
Sekretarz
925
Samodzielne stanowisko – Służba BHP
921
Skarbnik
851
2015
849
Dowody osobiste
824
Biuro Rady Miejskiej
802
Druki z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami - GPN
799
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
796
Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
778
Przyjęcia interesantów
760
Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - EL
754
Statut Urzędu Miejskiego w Kłobucku
749
Zamówienia publiczne i inwestycje
729
Druki z Działalności Gospodarczej
728
Druki z Urzędu Stanu Cywilnego - USC
704
Kompetencje
701
Gospodarka komunalna, ochrona środowiska i rolnictwa
683
Podatki i finanse
598
Druki z Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej - ZDiGK
594
Ewidencja ludności
591
Druki z Wydziału Finansowego - FK
573
Samodzielne stanowisko ds. Rozliczenia Projektu
562
Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami
532
Kontakt
501
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego
493
Mieszkania
469
Inne
460
Biuletyn Informacji Publicznej
417
Zarządzanie drogami gminnymi
416
Druki z CEA (Oświata)
411
Druki z Wydziału Rozwoju i Inwestycji - IR
365
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
296
Dane teleadresowe
84
Dojazd
70
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
67
2015
63
Wyszukiwarka
52
Informacje_o_zmianach_przyjec_interesantow
3
test
1

Dział: Tablica ogłoszeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tablica ogłoszeń
2

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Stawki i wskaźniki
334
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej
286
Rekrutacja
280
Menu Przedmiotowe
274
Tablica ogłoszeń
1
Interpretacje_podatki
1

Dział: Podatki i opłaty lokalne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podatki i opłaty lokalne
3891
Podatek od nieruchomości
3310
Podatek od środków transportowych
1568
Podatek rolny
1271
Minimalne stawki czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kłobuck
1110
Opłata skarbowa
1108
Opłata targowa
942
Opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych
819
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
697
Podatek leśny
666
Opłata od posiadania psów
658

Dział: Zarządzenia Burmistrza

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Strategie, programy, plany

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strategie, programy, plany
4752
Plan Odnowy Miejscowości Borowianka na lata 2016 - 2022
1355
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck
988
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck
849
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2017
806
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023
758
Plan Rozwoju Miejscowości Kamyk
722
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłobuck
719
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
694
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2014 - 2017
668
ARCHIWUM
645
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2020
636
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2014 - 2018
634
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
628
Plan Odnowy Miejscowości Libidza na lata 2010 - 2017
626
Gminny Program o Przeciwdziałaniu Narkomanii
625
Plan Odnowy Miejscowości Kamyk na lata 2010 - 2016
597
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kłobuck na lata 2008 - 2015
596
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny" (uchwała 48/VIII/2015 wraz ze zmianami)
558
Gminny Program Wspierania Rodziny
554
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
543
Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026
536
Stan Środowiska w Województwie Śląskim
527
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
515
Rok 2016
473
Program dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny"
460
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kłobuck na lata 2004 - 2013
431
Plan Odnowy Miejscowości Lgota na lata 2009 - 2015
409
Plan Odnowy Miejscowości Gruszewnia na lata 2009 - 2015
398
Plan Odnowy Miejscowości Łobodno na lata 2009 - 2015
387
Program na 2017 rok
352
Program na 2016 rok
351
Program na 2017 rok
348
Rok 2015
341
Program na 2016 rok
320
Program na 2017 rok
298
Program na 2017 rok
277
Program na 2016 rok
276
Rok 2017
254
Program na lata 2018-2022
239
Program na 2016 rok
238
Program na 2018 rok
213
Program na 2018 rok
186
Program na 2018 rok
171
Rok 2018
74
Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Kłobuck
54
Program profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 8-letnich w Gminie Kłobuck na lata 2019-2021
38
Zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
10
Program_dla_rodzin_wielodzietnych_Gmina_Klobuck_dla_rodziny_Karta_Duzej_Rodziny_uchwala_48_
2
Plan_Rozwoju_Lokalnego_Gminy_Klobuck_na_lata_2004_2013_archiwum
1

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
740

Dział: Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
7233
Uchwała Nr 52/IX/2015 z dn. 29.04.2015r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck
2714
Uchwała Nr 253/XX/2004 z dn. 28.10.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku w obrębach: Kłobuck, Smugi, Zagórze, Zakrzew, Niwa Skrzeszów, (...)
1383
Uchwała Nr 124/XV/2015 z dn. 17.11.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Łobodno - etap I
928
Uchwała Nr 380/XXXVIII/2013 z dn. 27.12.2013r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku
863
Uchwała Nr 446/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp obszaru poł. w mieście Kłobuck w rejonie ulic: Częstochowskiej, Staszica i Kasztanowej
844
Uchwała Nr 143/XVIII/2015 z dn. 29.12.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej
811
Uchwała Nr 358/XXXIX/2009 z dn. 29.12.2009r. w sprawie mpzp dla terenu poł. w Kłobucku, obręb Zagórze
783
Uchwała Nr 19/II/2000 z dn. 30.03.2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kłobuck
781
Uchwała Nr 205/XXIV/2016 z dn. 30.08.2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna
751
Uchwała Nr 87/VII/2003 z dn. 26.06.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren położony w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego i Żytniej
721
Uchwała Nr 221/XVIII/2004 z dn. 05.08.2004r. w sprawie mpzp dla terenu w Kłobucku - Śródmieście
719
Uchwała Nr 362/XXXIII/2005 z dn. 27.12.2005r. w sprawie mpzp fragmentu Gminy Kłobuck - sołectwa Borowianka i Kamyk
705
Uchwała Nr 341/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Nadrzecznej
670
Uchwała Nr 28/III/2010 z dn. 28.12.2010r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Libidza
653
Uchwała Nr 123/X/2003 z dn. 30.10.2003r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze, obejmującego działki Nr 915/6, 1041, D-1107
647
Uchwała Nr 360/XXXVI/2013 z dn. 25.11.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kłobuck przy drodze krajowej nr 43
631
Uchwała Nr 14/II/1997 z dn. 21.03.1997r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu mpzp Gminy Kłobuck dot. Białej Górnej
622
Uchwała Nr 404/XXXVII/2006 z dn. 06.06.2006r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Kłobucku, obręb Smugi między ulicami: Szkolną a Częstochowską
617
Uchwała Nr 182/XXI/2008 z dn. 04.08.2008r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmującego teren poł. w Kłobucku obręb Przybyłów, przy drodze krajowej DK 43
604
Uchwała Nr 47/VIII/1995 z dn. 05.10.1995r. w sprawie zmiany fragmentów mpozp Miasta i Gminy Kłobuck dot. wsi Kamyk, Biała Górna, Kopiec, Gruszewnia
586
Uchwała Nr 447/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku pomiędzy ulicami Wieluńską i Nadrzeczną
582
Uchwała Nr 115/IX/2003 z dn. 11.09.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck obejmujący teren poł. w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego
560
Uchwała Nr 342/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie zmiany mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Kamyk przy ul. Szkolnej
557
Uchwała Nr 12/II/2001 z dn. 29.03.2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kłobuck
548
Uchwała Nr 150/XII/2003 z dn. 29.12.2003r. w sprawie mpzp miasta i gminy Kłobuck dla obszaru poł. w rejonie ul. Sportowej i ul. Długosza
545
Uchwała Nr 37/IV/1998 z dn. 27.05.1998r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
538
Uchwała Nr 5/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Sportowej
532
Uchwała Nr 57/V/2002 z dn. 12.09.2002r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku między ul. Słowackiego, Hallera i Sienkiewicza wraz z terenem (...)
528
Uchwała Nr 4/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku przy ul. Długosza
520
Uchwała Nr 6/I/2002 z dn. 28.02.2002r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Kłobucku obręb Zagórze, dla terenu dz: Nr 101/5,101/11, (...)
506
Uchwała Nr 25/II/2002 z dn. 05.12.2002r. w sprawie mpzp terenu poł. w Kłobucku obręb Zagórze przy ul. Kochanowskiego, działka Nr 926/13
505
Uchwała Nr 84/VI/2003 z dn. 29.04.2003r. w sprawie mpzp gminy Kłobuck, obręb Zagórze, przy ul. Zamkowej ( działka nr 825/2)
485
Uchwala Nr 16/II/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo gminy Kłobuck w obrębie sołectw: Lgota, Biał
455
Uchwała Nr 340/XXXV/2013 z dn. 21.10.2013r. w sprawie mpzp obszaru poł. w Gminie Kłobuck, obręb Łobodno przy ul. Brzeźnickiej
431
Uchwała Nr 393/XXXVIII/2018 z dn. 20.02.2018r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
170
Uchwała Nr 412/XXXIX/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kłobucku w rejonie ul. Górniczej
121
Miejscowy_plan_zagos_przest_obszaru_polozonego_w_Gminie_Klobuck_obreb_Lgota_i_Biala_Dolna
107
Uchwała Nr 457/XLV/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Zagórze
82
Uchwała Nr 460/XLV/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Lgocie przy ul. Częstochowskiej
61
Uchwala_Nr_461_XLV_2018_w_spr_mpzp_terenu_w_Klobucku_w_rejonie_ulic_Gorniczej_i_Wojska_Polskiego
45
studium_plany
4
studium_uwarunkowan
2

Dział: Gospodarka odpadami komunalnymi

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Sprawozdania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Sprawozdania
6595

Dział: Interpretacje podatkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpretacje podatkowe
1

Dział: Rada Miejska

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Miejska
9935
Zawiadomienia o sesji
8779
Posiedzenia Komisji
6297
Posiedzenia Komisji
6104
Posiedzenia Komisji
5652
Posiedzenia Komisji
5310
Uchwały Rady Miejskiej
4646
Uchwały
4108
Sesje
3810
Posiedzenia Komisji
3577
Protokoły z sesji
2468
Komisje Rady
2412
Projekty uchwał
2264
Projekty protokołów z sesji
1857
Interpelacje i zapytania radnych
1537
Rejestr uchwał
1340
Uchwały z XXX sesji z dnia 21.03.2017r.
1298
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
1208
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
1172
Projekty protokołów z Komisji
1097
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
1023
Projekty protokołów z Komisji
979
Skład Rady
977
Protokoły - inne
918
Projekty protokołów z Komisji
900
Komisja Rewizyjna
843
Zbiór aktów prawa miejscowego
820
Radni
792
Protokoły z Komisji
785
Projekty protokołów z Komisji
760
Uchwały z XVIII sesji z dnia 29.12.2015r.
745
Uchwały z XXVII sesji z dnia 22.11.2016r.
743
Uchwały z XVI sesji z dnia 30.11.2015r.
741
Uchwały z XIX sesji z dnia 09.02.2016r.
736
Rozstrzygnięcia nadzorcze
731
Protokoły z Komisji
725
Protokoły z Komisji
709
Kontakt z Radnymi
680
Uchwały z XXVIII sesji z dnia 28.12.2016r.
649
Komisja Statutowa ds. nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck powołana Uchwałą Nr 18/IV/2014 w dniu 11 grudnia 2014r.
626
Protokoły z Komisji
625
Stanowiska Rady Miejskiej
606
Uchwały z XXIV sesji z dnia 30.08.2016r.
595
Uchwały z XX sesji z dnia 30.03.2016r.
575
Uchwały z XV sesji z dnia 17.11.2015r.
573
Uchwały z XXII sesji z dnia 21.06.2016r.
564
Projekty uchwał na XIX sesje (09.02.2016r.)
561
Projekty uchwał na XVIII sesje (29.12.2015r.)
551
Projekty uchwał na XXVII sesje (22.11.2016r.)
551
Uchwały z XVII sesji z dnia 08.12.2015r.
549
Projekty protokołów z Komisji
548
Uchwały z XXXII sesji z dnia 27.06.2017r.
532
Uchwały z XXIX sesji z dnia 07.02.2017r.
529
Uchwały z XXI sesji z dnia 17.05.2016r.
513
Uchwaly z XXXVI sesji z dnia 30 11 2017r
506
Projekty uchwał na XX sesje (30.03.2016r.)
503
Regulamin Rady Miejskiej
490
Projekty uchwał na XXIX sesję (07.02.2017r.)
477
Uchwały z XXXI sesji z dnia 16.05.2017r.
462
Projekty uchwał na XXVIII sesje (28.12.2016r.)
457
Projekty uchwał na XXII Sesje (21.06.2016r.)
454
Uchwały z XXV sesji z dnia 11.10.2016r.
454
Uchwały z XXXVII sesji z dnia 28.12.2017r.
445
Uchwały z XXXVIII sesji z dnia 20.02.2018r.
445
Przewodniczący
444
Projekty uchwał na XVI sesje (30.11.2015r.)
442
Uchwały z XXIII sesji z dnia 12.07.2016r.
442
Uchwały z XXII sesji z dnia 28.06.2016r.
440
Uchwały z XXXIV sesji z dnia 26.09.2017r.
439
Skład osobowy
434
Uchwały z XXXIII sesji z dnia 16.08.2017r.
429
Skład osobowy
426
Wiceprzewodniczący
420
Skład osobowy
419
Projekty uchwał na XXV sesje (11.10.2016r.)
418
Projekty uchwał na XXI sesje (17.05.2016r.)
415
Dyżury Radnych
408
Uchwały z XXVI sesji z dnia 03.11.2016r.
403
Projekty uchwał na XXIV sesje (30.08.2016r.)
399
Protokoly z Komisji
398
Projekty uchwał na XXX sesję (21.03.2017r.)
383
Skład osobowy
380
Projekty uchwał na XVII sesje (08.12.2015r.)
379
Projekty uchwał na XXXI sesję (16.05.2017r.)
365
Projekty uchwał na XXIII Sesje (12.07.2016r.)
359
Skład osobowy
348
Uchwały z XXXV sesji z dnia 30.10.2017r.
321
Projekty uchwał na XXXV sesję (30.10.2017r.)
319
Projekty uchwał na XXXII sesję (27.06.2017r.)
299
Projekty uchwał na XXXIV sesję (26.09.2017r.)
292
Projekty uchwał na XXXIII sesję (16.08.2017r.)
290
Projekty uchwał na XXXVI sesję (30.11.2017r.)
290
Uchwały z XXXIX sesji z dnia 27.03.2018r
276
Projekty uchwał na XXVI sesje (03.11.2016r.)
260
Projekty uchwał na XXXVII sesję (28.12.2017r.)
247
Transmisje obrad Rady Miejskiej w Kłobucku
238
Projekty uchwał na XXXVIII sesję (20.02.2018r.)
224
Uchwały z XLII sesji z dnia 26.06.2018r
207
Uchwały z XL sesji z dnia 24.04.2018r
206
Projekty uchwał na XXXIX sesję (27.03.2018r.)
205
Sesje Rady
204
Uchwały Rady
190
Uchwały z XLI sesji z dnia 22 maja 2018 r.
159
Archiwum - VII kadencja 2014-2018
145
Projekty uchwał na XLII sesję (26.06.2018r.)
139
Zawiadomienia o sesji
139
Uchwały z XLIII sesji z dnia 17.07.2018r.
134
Projekty uchwał na XL sesję (24.04.2018r.)
129
Komisje Rady
125
Uchwały z XLV sesji z dnia 18.09.2018r.
121
Skład Rady
115
Projekty uchwał na XLV sesję (18.09.2018r.)
100
Uchwały z XLIV sesji z dnia 11.09.2018r.
98
Uchwały z XLVI sesji z dnia 09.10.2018r.
97
Projekty uchwał na XLI sesję (22.05.2018 r.)
93
Uchwały
91
Projekty uchwał
86
Projekty uchwal na XLIII sesję (17.07.2018r.)
77
Projekty uchwał na XLVI sesję (09.10.2018r.)
76
Projekty uchwał na XLIV sesję (11.09.2018r.)
68
Projekty uchwał na III sesję (04.12.2018r.)
63
Skład Rady
61
2015
60
Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
55
2018
54
2017
48
2016
47
Przewodniczący Rady
44
Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
44
Wiceprzewodniczący Rady
41
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
39
Projekty uchwał na II sesję (27.11.2018r.)
35
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
33
Skład osobowy Komisji
32
Uchwały z II sesji z dnia 27.11.2018r.
32
Skład osobowy Komisji
31
Uchwały z I sesji z dnia 22.11.2018r.
30
Komisja Rewizyjna
30
Skład osobowy Komisji
29
Posiedzenia Komisji
28
Skład osobowy Komisji
27
Skład osobowy Komisji
24
Projekty uchwał na I sesję (22.11.2018r.)
22
Posiedzenia Komisji
22
Posiedzenia Komisji
20
Rejestr uchwał
16
Projekty protokołów z Komisji
14
Protokoły z Komisji
13
Posiedzenia Komisji
12
Posiedzenia Komisji
12
Zbiór aktów prawa miejscowego
11
Rozstrzygnięcia nadzorcze
11
Projekty protokołów z Komisji
10
Protokoły z Komisji
10
Wzór oświadczenia majątkowego
10
Projekty protokołów z Komisji
9
Projekty protokołów z Komisji
9
Protokoły z Komisji
8
Projekty protokołów z Komisji
8
Protokoły z Komisji
7
Protokoły z Komisji
5
Uchwały z III sesji z dnia 04.12.2018r.
4
zawiodomienia_sesji
1

Dział: Ekoportal

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
98399
Archiwum postępowań
6086
Ogłoszenia o wyborze
5364
Postępowania zakończone
3705
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
1529
Zamówienia publiczne
1
Platforma zakupowa
1

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
2709
Uchwała budżetowa i sprawozdania z wykonania budżetu
1315
Uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu
831
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
744
Rok 2016
742
Rok 2015
678
Rok 2017
665
Pozostale informacje
631
Majątek
519
Mienie komunalne
413
Rok 2018
404
2014
329
Pomoc publiczna
321
2015
293
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r.
233
2016
231
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.
212
2017
83
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r.
75

Dział: Jednostki pomocniczne i organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Oświadczenia majątkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oświadczenia majątkowe
5669
ROK 2017
1928
ROK 2016
1830
Rok 2016 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
1362
Rok 2017 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
1046
ROK 2015
979
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
970
Rok 2016 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
932
Rok 2016 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
874
Oświadczenia majątkowe za 2003-2014 osoby wydającej decyzje administracyjne - praca socjalna
870
Rok 2015 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
863
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
820
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
797
Rok 2016 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
790
Rok 2017 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
783
Rok 2016 - Burmistrz Kłobucka
757
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka
734
ROK 2018
730
Rok 2016 - Sekretarz Gminy
688
Rok 2017 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
684
Rok 2017 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
665
Rok 2015 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
647
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
578
Rok 2015 - Pozostałe oświadczenia majątkowe
531
Zander-Skwarczynska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
508
Rok 2015 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
482
Rok 2017 - Sekretarz Gminy
480
Rok 2015 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
478
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
477
Duraj-Stefanska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
439
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
431
Rok 2016 - Skarbnik Gminy
420
Rok 2017 - Burmistrz Kłobucka
420
Soboniak Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
418
Rok 2015 - Sekretarz Gminy Kłobuck
408
Rok 2018 - Radni Rady Miejskiej w Kłobucku
405
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
399
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
395
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
388
Rok 2018 - Kierownicy jednostek organizacyjnych
383
Pieścik Maria - Inspektor w Wydziale Finansowym
382
Krakowian Jacek - Dyrektor ZEAOS w Kłobucku
380
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
374
Rok 2015 - Skarbnik Gminy Kłobuck
370
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
369
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka, Sekretarz, Skarbnik
368
Kotkowski Paweł - Dyrektor Gimnazjum w Kłobucku
365
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
352
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy (od dn. 01.09.2016r.)
342
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
337
Rok 2017 - Skarbnik Gminy
337
Telenga Józefa - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
326
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
322
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
315
Rok 2018 - Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku
315
oswiadczenia_kier_jedn
302
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
300
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
300
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
300
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Zespołu Szkół w Libidzy
292
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
291
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
289
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
288
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
284
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
279
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
273
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
270
oswiadczenia_maj_bur
269
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
257
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
256
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
248
oswiadczenia_majatkowe_pracownikow
245
oswiadczenia_majatkowe_radnych
242
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
242
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
240
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Białej
234
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
229
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
226
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
216
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
192
Rok 2018 - Burmistrz Kłobucka
182
Rok 2018 - -Pozostałe oświadczenia majątkowe
130
Rok 2018 - Sekretarz Gminy Kłobuck
128
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 16.09.2018r. (obejmują okres od 01.01.2018r. do 16.09.2018r.)
117
Rok 2018 - Skarbnik Gminy Kłobuck
110
Rok_2018_Burmistrz_Klobucka
104
Krakowian Jacek - Dyrektor CEA w Kłobucku
103
Skwara Olga - Dyrektor MOK w Kłobucku
94
Duraj-Stefańska Teresa - Kierownik GOPS w Kłobucku
92
Jagielska Alina - Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
88
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 31.12.2017r.
88
Solska Wiesława - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
84
Chamarowski Krzysztof - Dyrektor ZDiGK w Kłobucku
83
Olejniczak-Stanik Sylwia - Referent w Wydziale Finansowym
78
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
78
Kotkowski Paweł - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłobucku
77
Borkowska Marta - p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
73
Kowalczyk Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Libidzy
73
Soluch Wanda - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
73
Lisowska-Sukiennik Lidia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku
73
Wośtak Iwona - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego
72
Jaszczyk Robert - Z-ca Kierownika GOPS w Kłobucku
72
Kula Agata - Inspektor w Wydziale Finansowym
70
Zych Izabela - Referent w Wydziale Finansowym
69
Wypych Monika - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku
69
Rok_2018_Sekretarz_Gminy
63
Klimza Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
59
Wróbel Halina - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku
58
Karoń Barbara - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie
58
Zander-Skwarczyńska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej
57
Rumin Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku
54
Rok_2018_Skarbnik_Gminy
52
Ząbkowska Elżbieta - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku
47
Ignaczak Bożena - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 4 w Kłobucku
46
Sulima Aleksandra - Dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku
45

Dział: Zgłaszanie zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zgłaszanie zgromadzeń
1322

Dział: Skargi, wnioski i petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski i petycje
1836
Wniosek
896
Skarga
683
Petycja
617

Dział: Inne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK
8267
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
5752
Inne
4170
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
3764
Harmonogram na 2018 rok
2312
Harmonogram na 2017 rok
1445
Opłata za odbiór odpadów komunalnych
1207
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kłobucku
1156
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1089
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.
1031
Zasady segregacji odpadów komunalnych
966
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
769
Organizacje pozarządowe
756
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
728
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
719
Ponowne udostępnianie informacji publicznej
710
Rejestry, ewidencje i archiwa
689
Wybory i referendum
659
Ogłoszenia
621
Udostępnianie informacji publicznej
617
Ogłoszenia o konkursach
585
Rejestr działalności regulowanej
554
2016 rok
550
Monitoring jakości powietrza
532
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
518
Protokoły i wyniki z konkursów
516
Wykaz Firm - Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
504
ROK 2017
499
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2016 rok
465
Sprawozdania z przebiegu konsultacji
461
Redakcja Biuletynu
459
Konkursy w 2016 roku
456
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck
453
2017 rok
450
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Kłobuck
438
Wzory druków do pobrania
436
Rok 2016
430
Poziomy recyklingu osiągnięte przez przedsiębiorców
420
Stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych...
417
Program Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
393
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
375
Konkursy w 2017 roku
373
Konsultacje projektów uchwał
365
Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
344
2016 ROK
291
2017 ROK
277
2016 rok
268
Rok 2017
236
Na rok 2016
229
Na rok 2017
215
2017 rok
213
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2017 rok
204
Rejestr instytucji kultury
200
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
189
2018 rok
178
Harmonogram na 2016 rok
170
Konkursy w 2018 roku
156
Na rok 2018
131
2018 rok
130
Urzędnik wyborczy
130
Rok 2018
128
2018 ROK
123
Rejestr działalności regulowanej
119
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
106
Ewidencja kąpielisk w Gminie Kłobuck - 2018 rok
43
Stan realizacji zadań oświatowych w Gminie Kłobuck
21
Ewidencja_kapielisk_w_Gminie_Klobuck_2017_rok
1
Konsultacja_projektu_uchwaly_w_sprawie_czesciowego_zwolnienia_z_oplaty_za_gospod_odpadami_komun
1

Dział: Baza OOŚ

Podstrona Odwiedziny Ilość
Baza OOŚ
5

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 510

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl