Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Petycja

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W jakiej formie można wnieść petycje

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja

Petycja powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  3. oznaczenie adresata petycji;
  4. wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3  miesięcy od dnia jej złożenia.

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.

Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Ustawa o petycjach [ 1 ]
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
16-04-12 10:01
Pastuszka Anna
695.21KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Przykładowy formularz petycji [ 1 ]
PETYCJA - formularz PETYCJA - formularz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
16-04-13 11:31
Pastuszka Anna
40.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Publikacja petycji [ 4 ]
Petycja w spr. publikacji wniosku dot. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji scilicet w rozumieniu dyspozycji parag. 20 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012r. Petycja w spr. publikacji wniosku dot. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji scilicet w rozumieniu dyspozycji parag. 20 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
17-02-14 13:47
Pastuszka Anna
1.28MB
Petycja w spr. ponownego przeanalizowania nowych obwodów szkół podstawowych Petycja w spr. ponownego przeanalizowania nowych obwodów szkół podstawowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
17-04-12 08:11
Pastuszka Anna
614.63KB
zawiadomienie o terminie rozpatrywania petycji w spr. ponownego przeanalizowania nowych obwodów szkół podstawowych - skan zawiadomienie o terminie rozpatrywania petycji w spr. ponownego przeanalizowania nowych obwodów szkół podstawowych - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-05-05 10:25
Pastuszka Anna
202.63KB
Uchwała Nr 296/XXXI/2017 w sprawie rozpatrzenia petycji nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku - skan Uchwała Nr 296/XXXI/2017 w sprawie rozpatrzenia petycji nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-05-26 12:51
Pastuszka Anna
758.79KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych [ 3 ]
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku - skan Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-02-21 12:46
Pastuszka Anna
100.66KB
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku - skan Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-07-07 13:39
Pastuszka Anna
103.91KB
Zbiorcza informacja o petycjach za 2017 rok - skan Zbiorcza informacja o petycjach za 2017 rok - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
18-04-09 14:45
Miłkowski Paweł
316.04KB

Redakcja strony: PetycjaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 616

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl