Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Informacja
o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o Projekcie: Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1 Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach umowy nr UDA-RPSL.09.01.05-24-044B/17-00.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie:
Lidera projektu / partnera wiodącego – Stowarzyszenia „Druga Szansa” w Kłobucku oraz
Partnera projektu –Gminy Kłobuck – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku.

Okres realizacji Projektu: od 7 maja 2018 roku do 6 maja 2020 roku.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 3.366.020,97 zł, w tym 2 861 117,82 zł. pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – mieszkańców Gminy Kłobuck poprzez wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w nowopowstałym Centrum Integracji Społecznej w okresie realizacji projektu. Przyczyna udziału w projekcie jest możliwość udzielenia wsparcia osobom z terenu Gminy Kłobuck co zwiększy ich szanse na znalezienie zatrudnienia poprzez podniesienie i nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, podniesienie kwalifikacji, wykonywanie prac związanych ze specyfiką danej pracowni oraz zmotywowanie do działania i wykształcenia aktywnej postawy życiowej.

Grupa docelowa: 64 osoby z terenu Gminy Kłobuck, w tym 39 mężczyzn i 25 kobiet.

Działania realizowane w ramach Projektu:

- zaplanowano realizację reintegracji społecznej w 4 warsztatach: artystyczno-krawieckim, solarskim, hodowlano-ogrodniczym i remontowo-budowlano-brukarskim;
- każda z grup weźmie udział w spotkaniu edukacyjnym nt. przedsiębiorczości społecznej przeprowadzone nieodpłatnie przez doradców JOWES (zapoznanie z ekonomią społeczną, tworzeniem i funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych), zgodnie z uzyskaną intencją z JOWES;
- konsultacje z psychologiem;
- coaching indywidualny.

PROJEKT  „CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SZANSĄ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE KŁOBUCK” REALIZOWANY JEST PRZEZ STOWARZYSZENIE DRUGA SZANSA W PARTNERSTWIE Z GMINĄ KŁOBUCK.
BIURO PROJEKTU: 42-100 KŁOBUCK, UL. ZAKRZEWSKA 2; TEL. 792781851; KRS: 0000666532; E-MAIL: STOWARZYSZENIEDRUGASZANSA[at]GMAIL.COM

Redakcja strony: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 272

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl