Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kompetencje

Do kompetencji burmistrza należy realizacja wszystkich zadań i czynności wynikających z ustaw, rozporządzeń, uchwał rady i innych przepisów prawa służących realizacji zadań publicznych gminy.

Na podstawie dokonanego podziału zadań do właściwości burmistrza należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy;
 2. reprezentowanie gminy na zewnątrz;
 3. składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie;
 4. udzielanie pełnomocnictw procesowych;
 5. wykonywanie uchwał rady oraz przedkładanie na sesjach rady sprawozdań z ich wykonania;
 6. prowadzenie gospodarki finansowej gminy;
 7. współpraca zagraniczna;
 8. współpraca z innymi organami samorządu terytorialnego;
 9. przeciwdziałanie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków;
 10. ochrona porządku publicznego;
 11. ochrona informacji niejawnych i ochrona danych osobowych (ochrona bezpieczeństwa informacji);
 12. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
 13. kierownie zadaniami obronnymi, w tym w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;
 14. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla burmistrza przepisami prawa, regulaminami oraz uchwałami rady.

Redakcja strony: KompetencjeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1904

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl