Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sekretarz

Sekretarz Gminy - Sylwia Piątkowska

 • tel. (34) 3100150
  e-mail:

Na podstawie dokonanego podziału zadań do właściwości sekretarza należy:

 1. kierowanie pracą urzędu;
 2. dekretowanie korespondencji wpływającej do urzędu;
 3. zapewnienie właściwej organizacji i funkcjonowania urzędu;
 4. opracowywanie projektu zmian struktury organizacyjnej i projektu regulaminu organizacyjnego urzędu i innych aktów wewnętrznych, w zakresie organizacji urzędu;
 5. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami  i spisami;
 6. koordynacja spraw w zakresie dostępu do informacji publicznej;
 7. organizowanie pracy i uczestnictwo w pracy  komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowiska urzędnicze;
 8. opiniowanie statutów i regulaminów jednostek organizacyjnych gminy i prowadzenie ich zbioru;
 9. ustalanie zakresów obowiązków dla kierowników wydziałów i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy;
 10. usprawnianie pracy urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr;
 11. kontrola dyscypliny pracy;
 12. współpraca z Radą Miejską i kierowanie pracą Biura Rady Miejskiej;
 13. nadzór nad prowadzeniem rejestrów i zbiorów aktów prawa miejscowego;
 14. nadzór nad prowadzeniem rejestru i rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji;
 15. informowanie mediów o działalności, programach i pracy Rady Miejskiej, Burmistrza i Urzędu oraz zapewnienie dziennikarzom dostępu do informacji w granicach przewidzianych przepisami ustaw: Prawo Prasowe, ustawa o ochronie danych osobowych;
 16. załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz wykonywanie innych czynności administracyjnych - na podstawie udzielonych imiennie upoważnień;
 17. wyrażanie opinii w sprawach kadrowych dotyczących pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych urzędu bezpośrednio nadzorowanych przez sekretarza;
 18. zlecanie pracownikom zatrudnionym w komórkach organizacyjnych urzędu bezpośrednio nadzorowanych przez sekretarza wykonania zadania poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy, a także – w przypadku nieobecności innych upoważnionych osób – innym pracownikom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy;
 19. udzielanie zgodnie z przepisami pracownikom zatrudnionym w komórkach organizacyjnych urzędu bezpośrednio nadzorowanych przez sekretarza urlopów i innych dni wolnych oraz zwolnień od pracy, a także - w przypadku nieobecności innych upoważnionych osób - innym pracownikom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

Redakcja strony: SekretarzRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3663

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl