Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Skarbnik

Skarbnik - Katarzyna Trzepizur

 • tel. (34) 3100197 lub centrala 3100150
  e-mail:

Na podstawie dokonanego podziału zadań oraz przepisów prawa do właściwości skarbnika należy:

 1. wykonywanie uprawnień głównego księgowego;
 2. współdziałanie w przygotowaniu projektu budżetu gminy oraz bieżący nadzór nad jego wykonaniem  przez gminę i przez gminne jednostki organizacyjne;
 3. nadzorowanie wykonania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu;
 4. wykonywanie zadań kierownika wydziału finansowego;
 5. nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej;
 6. organizowanie i prowadzenie ewidencji księgowej majątku gminy;
 7. nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej;
 8. sprawowanie nadzoru nad budżetem gminy;
 9. kontrolowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 10. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych;
 11. informowanie burmistrza o aktualnej sytuacji finansowej gminy;
 12. załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz wykonywanie innych czynności administracyjnych – na podstawie otrzymanych imiennie upoważnień;
 13. współpraca z radą i jej komisjami;
 14. wyrażanie opinii w sprawach kadrowych, dotyczących pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych urzędu bezpośrednio nadzorowanych przez skarbnika;
 15. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień burmistrza.

Redakcja strony: SkarbnikRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2802

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl