Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne 2015


Znaleziono 52 wiadomości.

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2015-02-24)

Zarządzenie Nr GOR.120.12.2015 w sprawie rejestru wniosków o udzielenie dotacji dotyczących obiektów budowlanych wykonanych z zastosowaniem materiałów zawierających azbest nieujawnionych w inwentaryzacji

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2015-02-23)

Zarządzenie Nr FK.120.11.2015 w sprawie: wprowadzeni zmian do instrukcji w sprawie ustalenia zasady postępowania w zakresie poboru, księgowania należności, przypisu, odpisu i windykacji oraz kontroli terminowej realizacji zobowiązań, likwidacji nadpłat, postępowania zabezpieczającego przed przedawnieniem należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 159/FK/2014 Burmistrza Kłobucka z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie: rachunkowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2015-02-18)

Zarządzenie Nr OR.120.10.2015 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2015-02-12)

Zarządzenie Nr OR.120.9.2015 w sprawie: zwołania zebrania wyborczego w sołectwie Przybyłów w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2015-02-10)

Zarządzenie Nr OR.120.8.2015 w sprawie: zwołania zebrań wyborczych w osiedlach Gminy Kłobuck w celu wyboru przewodniczących i członków zarządów osiedli

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2015-02-03)

Zarządzenie Nr OR.120.6.2015 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 26/OR/2014 Burmistrza Kłobucka z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Kłobucku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2015-02-03)

Zarządzenie Nr FK.120.7.2015 w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu na rok 2015

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2015-01-23)

Zarządzenie Nr OR.120.5.2015 w sprawie: ustalenia planu i terminu wykorzystania urlopów wypoczynkowych w 2015r. oraz udzielenia urlopów zaległych

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2015-01-20)

Zarządzenie Nr IR.120.3.2015 w sprawie: składu komisji przetargowej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zawiązane z wykonaniem zadania inwestycyjnego Gminy Kłobuck pn." Przebudowa ul. J. Długosza w Kłobucku-etap I" oraz zadania inwestycyjnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego " Przebudowa sieci wodociągowej w ul. J. Długosza na odcinku od ul. Jasnej do ul. Wyszyńskiego w Kłobucku wraz z przebudową, wymianą i przepięciem przyłączy wodociągowych"

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2015-01-20)

Zarządzenie Nr OR.120.4.2015 w sprawie: zwołania zebrań wyborczych w sołectwach Gminy Kłobuck w celu wyboru sołtysa i rad sołeckich
Drukuj Liczba odwiedzin: 13425

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl