Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych

Sekretarz Gminy - Sylwia Piątkowska

 • tel. (34) 3100170 lub centrala (34) 3100150
  e-mail: ,

1. Do zakresu działania Wydziału Edukacji, Kadr  i Spraw Administracyjnych w zakresie zadań wynikających z kompetencji organu prowadzącego związanych z prowadzeniem przedszkoli i szkół oraz żłobka, należy w szczególności:

 1. planowanie sieci jednostek oświatowych na terenie Gminy Kłobuck;
 2. analiza i ocena projektów organizacyjnych obowiązującej siatki godzin, ilości oddziałów, liczby zajęć nadobowiązkowych, nauczania indywidualnego i rewalidacji w szkołach;
 3. kontrola prawidłowego realizowanie zapisów znajdujących się w arkuszach organizacyjnych placówek;
 4.  kontrola prawidłowej organizacji placówek;
 5. organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów;
 6. dokonywanie czynności związanych z oceną pracy dyrektorów;
 7. kontrola spełniania obowiązku nauki i monitorowanie spełniania obowiązku szkolnego,
 8. egzekucja obowiązku szkolnego;
 9. przygotowywanie i przeprowadzanie procedury postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
 10. współpraca z Kuratorem Oświaty w sprawach sieci placówek, oceny pracy dydaktyczno – wychowawczej, nadzoru pedagogicznego oraz powywoływania dyrektorów jednostek;
 11. przygotowywanie decyzji w sprawie uzupełnienia tygodniowego obowiązku wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli;
 12. koordynowanie procesu dokształcania nauczycieli;
 13. przygotowanie planu nadzoru;
 14. prowadzenie rejestru żłobków.

2. W zakresie strategii kadrowej do zadań Wydziału należy proponowanie i wdrażanie;

 1. regulaminu pracy,
 2. polityki wynagrodzeń,
 3. systemu nagród,
 4. polityki i rekrutacji pracowników,
 5. polityki i rozwoju zawodowego pracowników;
 6. analiza sytuacji kadrowej w Urzędzie.

3. W zakresie prowadzenia całokształtu spraw osobowych kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck nie posiadających osobowości prawnej oraz gminnych instytucji kultury do Wydziału należy w szczególności:

 1. sporządzanie dokumentacji zatrudnienia;
 2. ustalanie praw pracowniczych do poszczególnych składników wynagrodzenia;
 3. prowadzenie akt osobowych;
 4. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu;
 5. wydawanie świadectw pracy;
 6. rozliczanie czasu pracy;
 7. prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy.

4. W zakresie spraw kadrowych urzędu do zadań wydziału należy w szczególności:

 1. sporządzanie dla urzędu statystycznego okresowych sprawozdań o zatrudnieniu;
 2. prowadzenie rekrutacji pracowników;
 3. organizacja i nadzór nad praktykami szkolnymi i studenckimi odbywanymi w urzędzie;
 4. organizacja służby przygotowawczej;
  koordynacja realizacji programów zatrudnienia w urzędzie w ramach aktywacji rynku pracy, w tym w szczególności staży zawodowych, prac interwencyjnych i robót publicznych;
 5. realizacja przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym sporządzanie deklaracji PFRON;
 6. współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. BHP w zakresie kierowania pracowników na badania profilaktyczne;
 7. organizowanie dozoru mienia urzędu;
 8. nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w budynkach administracyjnych urzędu;
 9. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i duplikatów pracy byłym pracownikom urzędu;
 10. wydawanie legitymacji służbowych pracownikom uprawnionym.

5. Do pozostałego zakresu zadań wydziału należy:

 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych ze stypendiami dla uzdolnionych uczniów – mieszkańców gminy Kłobuck;
 2. koordynowanie spraw związanych ze sprawozdawczością statystyczną dla Głównego Urzędu Statystycznego.

Redakcja strony: Wydział Edukacji, Kadr i Spraw AdministracyjnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6106

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl