Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Struktura urzęduDo wspólnych zadań wydziałów, Urzędu Stanu Cywilnego, samodzielnych stanowisk pracy i komórek organizacyjnych należy, w szczególności:

 1. przygotowywanie dokumentów zgodnie z przepisami prawa i z interesem gminy;
 2. przygotowywanie projektów uchwał rady i innych materiałów oraz projektów zarządzeń burmistrza, a także projektów sprawozdań z ich wykonania;
 3. przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych dokumentów w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 4. opracowywanie materiałów do projektu budżetu oraz materiałów do sprawozdań z jego realizacji;
 5. właściwa i terminowa realizacja zadań określonych w budżecie gminy;
 6. organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie działania wydziału;
 7. przestrzeganie zasad oszczędności, gospodarności i dyscypliny budżetowej;
 8. przygotowywanie i przekazywanie do wprowadzenia informacji do Biuletynu Informacji Publicznej;
 9. przygotowywanie projektów umów z instytucjami i podmiotami gospodarczymi;
 10. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje – zgodnie z odrębnymi uregulowaniami;
 11. podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych gminy;
 12. współdziałanie z innymi pracownikami urzędu oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi gminy, związkami oraz w toku realizacji porozumień komunalnych;
 13. w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie natychmiastowej pomocy Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji jego zadań;
 14. realizowanie zadań obronnych oraz przedsięwzięć wynikających z potrzeb obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
 15. przygotowywanie materiałów i dokumentów niezbędnych do występowania o środki z funduszy strukturalnych oraz rezerw celowych budżetu państwa i ich rozliczania;
 16. współdziałanie z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji i jego Zastępcą oraz Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych;
 17. realizacja zadań dotyczących dostępu do informacji publicznej z uwzględnieniem spraw wynikających z ustawy o finansach publicznych;
 18. planowanie i realizowanie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 19. sporządzanie sprawozdań oraz analiz bieżących informacji dotyczących realizacji poszczególnych zadań, w tym sprawozdań z udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom w ramach spraw prowadzonych przez wydział lub komórkę organizacyjną;
 20. prowadzenie rejestrów, których obowiązek tworzenia wynika z przepisów prawa lub uregulowań wewnętrznych;
 21. wykonywanie innych niezbędnych czynności warunkujących prawidłową pracę urzędu.

Redakcja strony: Struktura urzęduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7598

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl