Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Kierownik Wydziału - Anna Grabowska-Graj

 • tel. (34) 3174038
  e-mail:
  adres siedziby Wydziału: ul. Zamkowa 12, 42-100 Kłobuck

 • telefon komórkowy do Wydziału: 501-749-528

 • decyzje środowiskowe, wycinka drzew i krzewów, opłaty adiacenckie: tel. (34) 3174039
 • ochrona środowiska, oświetlenie uliczne, rolnictwo, prawo wodne, opłaty adiacenckie:
  tel (34) 3174039
 • gospodarka odpadami komunalnymi, usuwanie azbestu, nieczystości ciekłe: tel (34) 3174043
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: tel (34) 3174036

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy:

 1. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko;
 2. realizacja zadań z zakresu rolnictwa, łowiectwa i ochrony zwierząt;
 3. realizacja zadań z zakresu ochrony przyrody i ustawy o lasach;
 4. realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo wodne;
 5. realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
 6. realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach;
 7. realizacja zadań z zakresu ustaw: o odpadach, o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 8. realizacja zadań z zakresu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 9. realizacja zadań z zakresu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych;
 10. edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów o tematyce proekologicznej oraz akcji porządkowych;
 11. wprowadzanie danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
 12. nadzór nad utrzymaniem właściwego stanu technicznego oświetlenia ulicznego, w tym m. in. dokonywanie przeglądu technicznego, zlecenia wykonania prac w ramach bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego;
 13. występowanie o ustalenie sprawcy zniszczenia/uszkodzenia oświetlenia ulicznego;
 14. występowanie do właściwego ubezpieczyciela o zwrot odszkodowania za uszkodzone lub zniszczone oświetlenie uliczne;
 15. wykonywanie napraw oświetlenia ulicznego;
 16. zgłaszanie do zakładu energetycznego usterek oświetlenia ulicznego i zmian czasu świecenia oraz prowadzenie rejestru dokonanych zgłoszeń;
 17. prowadzenie rozliczeń z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, usługi dystrybucji energii elektrycznej, najmu słupów, usługi oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie gminy Kłobuck w zakresie oświetlenia ulicznego;
 18. zawieranie i nadzór nad realizacją umów:
  a) o świadczenie usług w zakresie oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie gminy;
  b) najmu słupów oświetlenia ulicznego;
  c) sprzedaży i dystrybucji  energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego;
 19. przygotowanie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej;
 20. wydawanie pozwoleń na uprawę maku i konopi, nadzór nad tymi uprawami oraz wydawanie decyzji nakazującej zniszczenie upraw maku i konopi;
 21. zlecenie dokonania wyceny wzrostu wartości gruntów na skutek wybudowania infrastruktury technicznej;
 22. prowadzenie postępowania w sprawie naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej.
 23. przygotowywanie projektów decyzji naliczających opłatę adiacencką i decyzji o rozłożeniu opłaty na raty;
 24. udzielanie wyjaśnień, udostępnianie dokumentów w sprawie opłat adiacenckich zainteresowanym stronom;
 25. przygotowywanie do projektu budżetu zamierzeń z zakresu opłat adiacenckich;
 26. udział w ustaleniu szkód i szacowaniu strat powstałych wskutek klęski żywiołowej;
 27. opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków;
 28. realizacja zadań wynikających z „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji  w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji".

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie ochrony środowiska; należy:

 1. udział w realizacji zadań określonych w programie ochrony środowiska oraz sprawozdawczość z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska,
 2. monitorowanie i prowadzenie sprawozdawczości z programu ochrony powietrza;
 3. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie spraw prowadzonych przez wydział;
 4. przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska oraz występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie działań, będących w jego kompetencji, jeżeli stwierdzono naruszenie przepisów lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić;
 5. prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących oceny oddziaływania na środowisko;
 6. stwierdzanie obowiązku sporządzenia raportu dla planowanych przedsięwzięć wraz z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także dla przedsięwzięć o potencjalnym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko bądź stwierdzenie braku obowiązku jego sporządzania;
 7. prowadzenie bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie spraw Wydziału;
 8. wprowadzanie do bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko informacji przekazanych przez Wydziały IR i GPN
 9. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych poprzez aplikację „Ekoportal” w zakresie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie spraw Wydziału;
 10. opiniowanie projektów uchwał rady powiatu w sprawie wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji lub obszarów cichych poza aglomeracją;
 11. wydawanie decyzji dla osób fizycznych eksploatujących instalacje lub urządzenia w ramach zwykłego korzystania ze środowiska, dotyczących wykonania czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 12. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko;
 13. wydawanie sprzeciwu w drodze decyzji, w stosunku do instalacji objętej zgłoszeniem;
 14. przygotowywanie okresowej informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska;
 15. koordynacja i nadzór realizacji zadań związanych z dofinansowaniem wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest – demontażem, transportem i składowaniem z terenu nieruchomości położonych w gminie Kłobuck;
 16. prowadzenie bazy azbestowej;
 17. sporządzanie sprawozdań z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 18. nadzór nad zachowaniem trwałości projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej”;
 19. zapewnienie właściwego przechowywania dokumentacji związanej ze zrealizowanym Projektem;
 20. udostępnianie wglądu w dokumentację Projektu w celu przeprowadzenia działań kontrolnych;
 21. realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem 11 szt. separatorów oczyszczających wody opadowe do rzeki Biała Oksza;
 22. realizacja zadań wynikających z pozwolenia wodno-prawnego na prowadzenie wód opadowych do rzeki Biała Oksza;
 23. przekazywanie Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w Poznaniu sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
 24. naliczanie wysokości opłat za usługi wodne;
 25. tworzenie i weryfikacja obszaru i granic aglomeracji;
 26. informowanie mieszkańców o jakości powietrza oraz o wystąpieniu przekroczenia dopuszczalnych poziomów wskaźników jakości powietrza;
 27. przeprowadzanie kontroli instalacji spalania paliw stałych (palenisk) w gospodarstwach domowych pod kątem spalania odpadów

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie realizacji zadań z rolnictwa, łowiectwa i ochrony zwierząt należy w szczególności:

 1. prowadzenie w ramach uprawnień gminy zadań związanych z chorobami zakaźnymi zwierząt;
 2. współdziałanie ze służbami doradczymi rolnictwa, izbami rolniczymi oraz ośrodkami doradztwa rolniczego w zakresie szkoleń oraz programów pomocowych;
 3. sporządzanie spisu uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do izb rolniczych;
 4. współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckich obszarów gminy, w szczególności w zakresie ochrony zwierzyny bytującej na jej terenie oraz wydawanie opinii o obwodach łowieckich;
 5. opiniowanie rocznych planów łowieckich;
 6. /skreślony/;
 7. wydawanie decyzji dotyczących zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy agresywnej;
 8. wydawanie decyzji o czasowym odebraniu właścicielowi bądź opiekunowi zwierzęcia, w przypadku stwierdzenia znęcania się nad zwierzętami;
 9. wydawanie decyzji na wniosek Policji, lekarza weterynarii, inspektora Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami lub z urzędu, odnośnie zwierząt rażąco zaniedbywanych.

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony przyrody i ustawy o lasach należy w szczególności:

 1. wydawanie decyzji w sprawach dotyczących usuwania drzew lub krzewów;
 2. wydawanie decyzji w sprawie wymierzenia kary administracyjnej pieniężnej za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia;
 3. wydawanie decyzji w zakresie opłat za usuwanie drzew lub krzewów;
 4. przeprowadzenie oględzin drzew i krzewów w terenie w związku ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzew lub krzewów lub złożonym wnioskiem o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu;
 5. wprowadzanie i znoszenie form ochrony przyrody;
 6. współdziałanie z właścicielami i administratorami lasów państwowych i prywatnych.

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w związku z realizacją zadań z zakresu ustawy Prawo wodne należy w szczególności:

 1. wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego wód lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, jeżeli zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie oraz zatwierdzanie w tych sprawach ugody pomiędzy właścicielami;
 2. prowadzenie rejestru pozwoleń wodnoprawnych;
 3. przygotowanie projektu uchwały określającej wykaz kąpielisk na terenie gminy oraz czas trwania sezonu kąpielowego;
 4. prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk;
 5. naliczenie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej.

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w związku z realizacją zadań z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze należy w szczególności:

 1. wydawanie opinii do wydania koncesji w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złoża kopaliny, do projektu prac geologicznych, do planu ruchu zakładu górniczego, do likwidacji funduszu likwidacji zakładu górniczego;
 2. wydawanie uzgodnień do koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów, do decyzji stwierdzających wygaśnięcie koncesji.

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w związku z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku należy w szczególności:

 1. wydawanie decyzji na świadczenie usług w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych;
 2. wydawanie decyzji w sprawie ustalania obowiązku opłat za odbieranie odpadów komunalnych, opróżniania zbiornika bezodpływowego dla właścicieli nieruchomości, którzy nie podpisali umów z przedsiębiorcami wywozowymi;
 3. wydawanie decyzji zezwalającej na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierząt i ich części;
 4. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
 5. prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania zasad utrzymania czystości i porządku w gminie oraz występowanie do KPP o pomoc w przeprowadzeniu tych czynności;
 6. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie prowadzonych spraw,
 7. prowadzenie rejestru działalności regulowanej;
 8. opracowywanie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie i innych uchwał wynikających z ustawy;
 9. przestrzeganie zasad zapisanych w umowie najmu oświetlenia ulicznego;
 10. sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 11. sporządzanie analizy stanu gospodarki odpadami;
 12. udostępnianie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 13. przygotowywanie decyzji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku braku deklaracji;
 14. weryfikacja decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez mieszkańców;
 15. udostępnianie na stronie internetowej urzędu informacji o podmiotach odbierających odpady komunalne, miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne, osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 16. przygotowywanie decyzji nakładającej kary pieniężne na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 17. opracowanie harmonogramu realizacji wydatków budżetu w zakresie gospodarki komunalnej (sprawozdawczość).

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w związku z realizacją zadań z zakresu ustaw: o odpadach, o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym należy w szczególności:

 1. wydawanie decyzji dla osób fizycznych nakazujących usunięcie odpadów składowanych lub magazynowanych w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych;
 2. wydawanie opinii w sprawie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 3. opiniowanie wniosków dotyczących wydawania zezwoleń w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 4. przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o odpadach.

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w związku z realizacją zadań zakresu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy w szczególności:

 1. przygotowywanie decyzji w sprawie zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników;
 2. przygotowywanie i składanie wniosków Wojewodzie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę;
 3. przyjmowanie wniosków i załączników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
 4. przygotowywanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego;
 5. przekazywanie Wojewodzie okresowych i rocznych rozliczeń dotacji oraz okresowych i rocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji wypłat zwrotu podatku.

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w związku z realizacją zadań z zakresu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych należy w szczególności:

 1. dokonywanie okresowych przeglądów grobów wojennych i dbałość o ich estetyczny wygląd;
 2. realizacja z zapisów porozumienia dot. opieki nad grobami wojennymi na terenie gminy;
 3. prowadzenie ewidencji grobownictwa wojennego.

Redakcja strony: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i RolnictwaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 15526

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl