Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Inwestycji i Rozwoju

Kierownik Wydziału - Piotr Chaliński

 • tel. (34) 3100181 lub centrala (34) 3100150
  e-mail:
 • inwestycje, przetargi - (34) 3100182; (34) 3100183

1. Do podstawowego zakresu działania Wydziału Inwestycji i Rozwoju należy:

 1. realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych;
 2. realizacja zadań z zakresu przygotowania inwestycji;
 3. realizacja zadań z zakresu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych;
 4. realizacja zadań z zakresu rozliczania finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych
 5. realizacja spraw z zakresu ustawy Prawo o zgromadzeniach;
 6. realizacja spraw z zakresu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
 7. uzgadnianie miejsc startów i lądowań śmigłowców w przypadku ratowania życia lub zdrowia ludzkiego;
 8. prowadzenie spraw z zakresu opracowania programu rozwoju wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;
 9. prowadzenie spraw z zakresu rozwoju gminy i funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

2. Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z realizacją zadań z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych należy w szczególności:

 1. sporządzanie planów zamówień publicznych w oparciu o wnioski składane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kłobucku;
 2. przekazanie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich lub zamieszczanie na własnej stronie internetowej wstępnych ogłoszeń informacyjnych o planowanych w ciągu następnych 12 miesięcy zamówieniach, lub umowach ramowych, niezwłocznie po zatwierdzeniu albo uchwaleniu  planu finansowego;
 3. sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie określonym ustawą;
 4. przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza Kłobucka w sprawie powołania  komisji przetargowej;
 5. prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
 6. przygotowywanie wniosków, zawiadomień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
 7. sporządzanie ogłoszeń o wszczęciu postępowania, ogłoszeń o przetargach, ogłoszeń o udzieleniu zamówienia oraz ogłoszeń  o zawarciu umowy  i zamieszczanie ich w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w gazecie lokalnej;
 8. przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeń do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 9. udzielanie wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przygotowywanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach projektów modyfikacji treści specyfikacji;
 10. przygotowywanie informacji dotyczących poprawy oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych oraz wezwań do uzupełnienia dokumentów;
 11. sporządzanie zawiadomień o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty, wyborze najkorzystniejszej oferty, unieważnieniu postępowania oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej zamawiającego;
 12. organizowanie posiedzeń komisji przetargowej oraz obsługa techniczno - organizatorska i sekretarska prac komisji;
 13. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego postępowania;
 14. dbałość i ochrona dokumentacji postępowania, protokołów, ofert oraz pozostałych dokumentów związanych z postępowaniem  o udzielenie zamówienia publicznego w trakcie jego trwania;
 15. przygotowywanie projektów umów zawieranych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych;
 16. udział w postępowaniu odwoławczym;
 17. załatwianie wniosku o zwrot wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 18. współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych;
 19. doradztwo i udzielanie informacji z zakresu Prawa zamówień publicznych pracownikom Urzędu.

3. Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z realizacją zadań z zakresu przygotowania inwestycji należy w szczególności:

 1. przygotowanie i uzgadnianie danych wyjściowych do opracowania dokumentacji projektowych przedsięwzięć inwestycyjnych, ujętych w budżecie gminy;
 2. przygotowanie kompletu dokumentów do udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć inwestycyjnych;
 3. współpraca z jednostkami projektowymi w zakresie zleconych dokumentacji projektowych oraz nadzór nad realizacją umów na prace projektowe;
 4. sprawdzanie kompletności opracowanego projektu i spełnienia wymagań określonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodności z założeniami przekazanymi na etapie udzielenia zamówienia i w trakcie współpracy z jednostką projektową, jak również z postanowieniami umownymi oraz egzekwowanie usunięcia ewentualnych nieprawidłowości lub uzupełnienia braków;
 5. sprawdzanie kosztorysów inwestorskich pod względem zgodności ich wykonania z przepisami prawa;
 6. przygotowanie zadań polegających na modernizacji obiektów istniejących bądź kapitalnych remontów, dla których procesy przygotowania i realizacji robót są analogiczne jak dla przedsięwzięć inwestycyjnych;
 7. sporządzanie wykazów dokumentacji projektowych, których opracowanie nie zostanie zakończone w danym roku budżetowym;
 8. przygotowanie i przekazywanie niezbędnej dokumentacji do Wydziału GOR celem naliczenia opłaty adiacenckiej;
 9. przekazywanie informacji do Wydziału GOR o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko celem wprowadzenia do bazy OOŚ.

4. Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z realizacją zadań z zakresu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych należy w szczególności:

 1. ustanawianie inspektora nadzoru inwestorskiego;
 2. zapewnianie sprawowania przez projektanta nadzoru autorskiego;
 3. zapewnianie sprawowania nadzoru nad istniejącym uzbrojeniem terenu przez przedstawicieli gestorów poszczególnych mediów;
 4. protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy oraz kompletu dokumentacji projektowej;
 5. sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z zawartymi umowami;
 6. w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych przeprowadzenie procedury zlecania tych robót zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych;
 7. uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu;
 8. rozwiązywanie przy pomocy odpowiednich służb wszelkich problemów natury technicznej i formalno-prawnej powstałych w fazie realizacji robót budowlanych;
 9. organizowanie odbiorów końcowych i zapewnienie udziału w nich przedstawicieli organów, których opinia o odbieranym obiekcie wynika z przepisów szczegółowych;
 10. zapewnienie sporządzania dokumentacji powykonawczej zrealizowanych obiektów budowlanych;
 11. zawiadamianie właściwych organów o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych;
 12. uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie obiektów i przekazywanie ich użytkownikom wraz z kompletem dokumentacji budowy oraz instrukcjami obsługi i eksploatacji, jeżeli charakter obiektu tego wymaga;
 13. uczestnictwo w przeglądach stanu technicznego obiektów w okresach gwarancji, egzekwowanie naprawy lub usunięcia wad lub usterek w wypadku ich stwierdzenia,
 14. uczestniczenie w odbiorach ostatecznych,
 15. zlecanie opracowań geodezyjnych w celu zgłaszania zmian danych ewidencyjnych w ewidencji gruntów dla obiektów budowlanych powstałych w związku z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych.

5. Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z realizacją zadań z zakresu rozliczania finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych należy w szczególności:

 1. prowadzenie ewidencji wniesionych wadiów, przekazywanie informacji do Wydziału Finansowego o terminach ich zwolnienia;
 2. egzekwowanie, zwalnianie i przedłużanie ważności zabezpieczeń należytego wykonania umów oraz zabezpieczeń z tytułu gwarancji jakości;
 3. prowadzenie rejestru zabezpieczeń należytego wykonania umów i zabezpieczeń z tytułu gwarancji jakości;
 4. przyjmowanie i kontrola wpływających faktur za roboty budowlane, usługi, dostawy bądź zakupy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność warunków płatności z postanowieniami umownymi, zakresem rzeczowym faktycznie wykonanych robót, kosztorysem ofertowym, prawidłowością naliczania wysokości podatku VAT;
 5. przekazywanie dokumentów stanowiących podstawę dokonania zapłaty za wykonane roboty do Wydziału Finansowego z ewentualnymi dyspozycjami dotyczącymi potrąceń bądź to z tytułu uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bądź innych potrąceń np. kompensat z tytułu naliczonych kar umownych;
 6. prowadzenie narastająco ewidencji wydatków odrębnie dla każdego z zadań oraz łącznie w rozbiciu na odpowiednie działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej;
 7. wnioskowanie do Burmistrza o dokonanie stosownych zmian budżetu w wypadku konieczności ich wprowadzenia zarówno w planie rzeczowym jak i finansowym;
 8. rozliczanie zadań inwestycyjnych, na które poniesiono nakłady inwestycyjne w rozbiciu na poszczególne obiekty inwentarzowe podlegające przejęciu na majątek Gminy oraz wystawienie dokumentów OT i PT.

6. Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z realizacją zadań z zakresu rozwoju gminy i funduszy pomocowych Unii Europejskiej należy w szczególności:

 1. zbieranie wniosków i analiza potrzeb w zakresie przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 2. przygotowanie do projektu budżetu zamierzeń w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych,
 3. opracowanie harmonogramu realizacji wydatków budżetu w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych,
 4. przygotowanie zbiorczych analiz z realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 5. inicjowanie i koordynowanie całością prac w zakresie konstruowania strategii i planów rozwoju Gminy, a w tym:
  a) opracowywanie diagnozy stanu istniejącego oraz szans i zagrożeń rozwoju Gminy,
  b) opracowywanie wizji Gminy z uwzględnieniem strategicznych kierunków rozwoju,
  c) określenie celów strategicznych,
  d) formułowanie celów operacyjnych dla poszczególnych dziedzin społeczno – gospodarczych Gminy,
  e) określenie zadań infrastrukturalnych, ich priorytetów, a także środków niezbędnych do ich realizacji,
 6. koordynowanie prac związanych z realizacją przedsięwzięć wynikających ze strategii i planów rozwoju Gminy:
  a) monitoring i analiza kluczowych parametrów i uwarunkowań rozwoju,
  b) monitoring bieżącej realizacji strategii i planów rozwoju - sporządzanie sprawozdań,
  c) aktualizacja strategii i planów rozwoju wynikająca ze zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych,
 7. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wspierającymi rozwój lokalny,
 8. ustalanie zasad, metodyki i organizacji prac w ramach procesu wieloletniego programowania inwestycyjnego,
 9. opracowanie projektu wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej we współpracy z wydziałami Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
 10. koordynowanie prac nad aktualizacją wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 11. opracowanie propozycji weryfikacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na podstawie sprawozdań wydziałów urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych o stanie zaawansowania realizacji zadań w poszczególnych latach,
 12. weryfikowanie zgłaszanych do realizacji przedsięwzięć pod względem realizacji celów strategicznych rozwoju Gminy i czuwanie nad zgodnością planowanych do realizacji inwestycji ze strategią i planami rozwoju Gminy,
 13. prowadzenie bazy danych i analiza dostępnych źródeł współfinansowania projektów z funduszy i programów pomocowych Unii Europejskiej,
 14. współpraca z organizacjami i instytucjami – lokalnymi, regionalnymi, krajowymi oraz europejskimi – w celu pozyskiwania i wykorzystania funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań publicznych,
 15. prowadzenie bazy danych o projektach współfinansowanych z funduszy i programów pomocowych Unii Europejskiej, przygotowywanych do realizacji, będących w trakcie realizacji oraz zrealizowanych przez wydziały Urzędu i gminne jednostki organizacyjne,
 16. współpraca z wydziałami Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi – uczestniczącymi w planowaniu, realizowaniu i monitorowaniu projektów infrastrukturalnych i społecznych, współfinansowanych z funduszy europejskich,
 17. prowadzenie doradztwa dla wydziałów Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie korzystania z funduszy europejskich,
 18. opracowywanie materiałów i opinii na konsultacje lokalne, regionalne i krajowe dotyczące funduszy Unii Europejskich,
 19. przygotowanie dokumentów aplikacyjnych i sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych z funduszy Unii Europejskiej we współpracy z wydziałami Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
 20. współdziałanie z innymi jednostkami samorządowymi w zakresie polityki regionalnej i integracji z Unią Europejską,
 21. przygotowanie ofert inwestycyjnych we współpracy z innymi wydziałami Urzędu i ich promocja;
 22. redakcja i zamieszczanie na Platformie e-usług kulturalnych informacji o Gminie Kłobuck (www.kultura.silesia.pl);
 23. przeglądy gwarancyjne oświetlenia.

Redakcja strony: Wydział Inwestycji i RozwojuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6588

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl