Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Urząd Stanu Cywilnego

  • Z-ca Kierownika USC - Ilona Tomczyk
    tel. (34) 3100190 lub (34) 3100150 centrala
    e-mail:

  • Z-ca Kierownika USC - Dorota Kośmider   
    tel. (34) 3100191 lub (34) 3100150 centrala

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:

  1. rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów;
  2. wydawania zaświadczeń:
    a) stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
    b) stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
    c) o stanie cywilnym,
    d) o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
    e) o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
    f) o przyjętych sakramentach;
  3. wydawania zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu;
  4. przyjmowania oświadczeń;
    a) o uznaniu ojcostwa,
    b) oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,
    c) o zmianie imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia,
    d) o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa;
  5. transkrypcją zagranicznego aktu stanu cywilnego; odtworzenia treści zagranicznego aktu stanu cywilnego;
  6. sprostowania aktu stanu cywilnego;
  7. uzupełniania treści aktu stanu cywilnego;
  8. wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego;
  9. wydawania decyzji o zmianie imienia lub nazwiska;
  10. uznawania orzeczeń sądów państw obcych, w szczególności dotyczących rozwodów, separacji, uznania ojcostwa, sądowego ustalenia ojcostwa, przysposobienia, zaprzeczenia ojcostwa na podstawie umów międzynarodowych, prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i Kodeksu postępowania cywilnego;
  11. występowania z wnioskami o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie, organizowanie jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego i innych uroczystości jubileuszowych;
  12. przechowywania, zabezpieczania i prowadzenia dokumentacji archiwalnej.

Redakcja strony: Urząd Stanu CywilnegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4626

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl