Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Urząd Stanu Cywilnego

 • Z-ca Kierownika USC - Ilona Tomczyk
  tel. (34) 3100190 lub (34) 3100150 centrala
  e-mail:

 • Z-ca Kierownika USC - Dorota Kośmider   
  tel. (34) 3100191 lub (34) 3100150 centrala

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów;
 2. wydawania zaświadczeń:
  a) stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  b) stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
  c) o stanie cywilnym,
  d) o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
  e) o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
  f) o przyjętych sakramentach;
 3. wydawania zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu;
 4. przyjmowania oświadczeń;
  a) o uznaniu ojcostwa,
  b) oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,
  c) o zmianie imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia,
  d) o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa;
 5. transkrypcją zagranicznego aktu stanu cywilnego; odtworzenia treści zagranicznego aktu stanu cywilnego;
 6. sprostowania aktu stanu cywilnego;
 7. uzupełniania treści aktu stanu cywilnego;
 8. wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego;
 9. wydawania decyzji o zmianie imienia lub nazwiska;
 10. uznawania orzeczeń sądów państw obcych, w szczególności dotyczących rozwodów, separacji, uznania ojcostwa, sądowego ustalenia ojcostwa, przysposobienia, zaprzeczenia ojcostwa na podstawie umów międzynarodowych, prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i Kodeksu postępowania cywilnego;
 11. występowania z wnioskami o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie, organizowanie jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego i innych uroczystości jubileuszowych;
 12. przechowywania, zabezpieczania i prowadzenia dokumentacji archiwalnej.

Redakcja strony: Urząd Stanu CywilnegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 10016

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl