Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Finansowy

Skarbnik Gminy - Katarzyna Trzepizur

 • tel. (34) 3100197 lub centrala (34) 3100150
  e-mail:

Z-ca Kierownika Wydziału Finansowego - Iwona Wośtak

 • tel. (34) 3100198 lub centrala (34) 3100150
 • Podatek od nieruchomości - (34) 3100164
 • Podatek od środków transportu - (34) 3100161
 • Podatek rolny - (34) 3100166
 • Księgowość - (34) 3100162
 • Kasa - (34) 3100163

1. Do zakresu zadań Wydziału Finansowego w zakresie budżetu należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektu budżetu i szczegółowego podziału dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową;
 2. analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie celem racjonalnego dysponowania środkami finansowymi,
 3. prowadzenie księgowości analitycznej  i syntetycznej w zakresie:
  a) księgi głównej,
  b) rejestru dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z klasyfikacją budżetową,
  c) ewidencji środków trwałych,
  d) prowadzonych inwestycji gminnych i funduszy celowych,
 4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z  rachunków bankowych gminy;
 5. prowadzenie obsługi kasowej w zakresie:
  a) przyjmowania wpłat należności i dokonywania wypłat,
  b) sporządzania raportów kasowych z podziałem kasowym na dochody i wydatki budżetowe,
  c) prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania,
  d) poboru opłaty skarbowej;
 6. obsługa finansowo – księgowa pracowników samorządowych, interwencyjnych, robót publicznych oraz Rady Miejskiej w zakresie:
  a) sporządzania list płac,
  b) sporządzania list diet dla radnych i wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i członków Gminnej Komisji Urbanistyczno –  Architektonicznej,
  c) prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,
  d) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych i innych wypłacanych ze środków ubezpieczeń społecznych,
  e) sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych,
  f) wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń;
 7. zapewnienie prawidłowego dokonywania rozliczeń z tytułu zobowiązań wobec urzędów skarbowych,  ZUS i innych zakładów ubezpieczeniowych;
 8. prowadzenie ewidencji podatku dochodowego od osób fizycznych;
 9. prowadzenie rozliczeń VAT Gminy;
 10. prowadzenie ewidencji w zakresie podatku VAT dotyczącego Gminy, sporządzenie deklaracji oraz jednolitych plików kontrolnych i ich przesyłanie;
 11. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 12. prowadzenie dokumentacji finansowej pracowników i rozliczeń z zakładami ubezpieczeń;
 13. opracowanie, sporządzanie oraz analiza sprawozdań finansowych;
 14. nadzór oraz kontrola w zakresie działalności finansowej gminnych jednostek organizacyjnych;
 15. rozliczanie inwentaryzacji;
 16. rejestracja umów i zleceń;
 17. wprowadzanie danych do rejestru umów, o którym mowa w art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Do zadań Wydziału Finansowego należy prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem funduszu sołeckiego.

3. Do zadań Wydziału Finansowego w zakresie podatków i opłat należy w szczególności:

 1. dokładne i wyczerpujące prowadzenie postępowania podatkowego lub administracyjnego w zakresie prawidłowego ustalenia wysokości należności podatkowych i z tytułu opłat publicznych oraz współpraca w tym zakresie z ewidencją gruntów i ewidencją ludności;
 2. przygotowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych;
 3. zapewnienie prawidłowego i terminowego wymiaru należności podatkowych oraz wydawanie decyzji w zakresie należności podatkowych i opłat nieprzypisanych z następujących tytułów: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psa i innych opłat;
 4. prowadzenie dokumentacji wymiaru należności pieniężnych obejmującej:
  a) rejestry wymiarowe,
  b) rejestry przypisów i odpisów,
  c) karty przedmiotów opodatkowania,
 5. bieżąca aktualizacja kart przedmiotów opodatkowania/kart nieruchomości, kart gospodarstw, kart pojazdów/ oraz zakładanie nowych pozycji podatkowych;
 6. prowadzenie postępowania podatkowego oraz przygotowywanie projektów decyzji w zakresie ulg w trybie ulg ustawowych lub uznaniowych oraz współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, organami gminnych jednostek pomocniczych, komisjami Rady Miejskiej;
 7. nadzór nad prawidłowością składanych deklaracji podatkowych oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego w tym zakresie;
 8. uzgadnianie rejestrów podatkowych z zapisami księgowości podatkowej;
 9. nadzór nad prawidłowością pobierania należności pieniężnych w formie inkasa w zakresie:
  a) rozliczania sołtysów,
  b) kontroli wysokości i prawidłowości wpłat kwitariuszy przychodowych,
  c) naliczanie kwot wynagrodzenia za inkaso;
 10. wydawanie zaświadczeń:
  a) o stanie majątkowym,
  b) o zaległościach podatkowych,
  c) o przychodowości z gospodarstw rolnych,
  d) o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
  e) o opłacaniu składek FUSR przez rolników,
  f) o stwierdzeniu pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych,
 11. prowadzenie ewidencji księgowości podatkowej i opłat w zakresie:
  a) bieżącego i terminowego księgowania wpłat na kontach podatników,
  b) księgowania przypisów i odpisów, zwrotów w ciągu roku podatkowego,
  c) sporządzanie zawiadomień o rozksięgowaniu wpłaty,
  d) rozliczanie obrotów i ich uzgadnianie z księgowością budżetową i wymiarem;
 12. prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie:
  a) terminowego sporządzania upomnień,
  b) sporządzanie tytułów wykonawczych,
  c) prowadzenie postępowania zabezpieczającego;
 13. opracowywanie, sporządzanie oraz analiza sprawozdań wymiarowych i księgowych;
 14. nadzór i kontrola w zakresie weryfikacji zeznań podatkowych;
 15. sporządzanie wniosków karno - skarbowych w zakresie podatków;
 16. bieżąca obsługa i udzielanie bieżących informacji w zakresie należności podatkowych;
 17. wykonywanie innych zadań finansowo – księgowych wynikających z obowiązujących przepisów  finansowo-księgowych;
 18. wprowadzanie do ewidencji podatkowej danych wynikających z zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

4. Do zadań Wydziału Finansowego w zakresie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi należy w szczególności:

 1. prowadzenie księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 2. prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych;
 3. opracowanie, sporządzanie i analiza sprawozdań księgowych.

5. W zakresie dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych Wydział Finansowy odpowiada za przekazywanie dotacji we współpracy w tym zakresie z CEA.

Redakcja strony: Wydział FinansowyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6991

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl