Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Inspektor ds. obronnych

Inspektor ds. obronnych - Barbara Kulej

 • tel. (34) 3100180
 • e-mail:

1. Do zakresu działania pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku do spraw obronnych należy:

 1. opracowywanie i uaktualnianie Planu Operacyjnego funkcjonowania Gminy Kłobuck w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 2. opracowywanie i uaktualnianie Kart Realizacji Zadań Operacyjnych;
 3. opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji dotyczącej Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Kłobucka oraz zadań obronnych realizowanych w czasie pokoju;
 4. nadzór nad przygotowaniem infrastruktury urzędu w celu sprawnego funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Kłobucka w siedzibie urzędu jak i zapasowego miejsca pracy;
 5. opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji oraz nadzór nad uruchomieniem Stałego Dyżuru Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Kłobucku;
 6. opracowanie wieloletnich oraz rocznych planów szkoleniowych, a także ich prowadzenie lub nadzorowanie;
 7. organizacja, nadzór, uczestniczenie oraz prowadzenie pełnej domumentacji z wojewódzkich powiatowych ćwiczeń, treningów obronnych;
 8. cykliczne opracowywanie Ankiety do Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Burmistrza Kłobucka;
 9. wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych oraz złożenie sprawozdań do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 10. opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa;
 11. planowanie i realizowanie kontroli problemowych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Burmistrza Kłobucka, a także komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kłobucku w zakresie realizowanych zadań obronnych;
 12. realizacja przedsięwzięć w zakresie współpracy cywilno-wojskowej wynikających z obowiązków państwa - gospodarza: "Host Nation Support" (HNS);
 13. wykonywanie czynności związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy (radnych i pracowników urzędu) od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej;
 14. organizacja, uruchamianie i sterowanie procesem doręczania:
  • a) kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się, zgodnie z Planem Akcji Kirierskiej, osób do:
   - odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa,
   - okresowej służby wojskowej pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa,
   - czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także
  • b) wezwań do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

2. Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora do spraw obronnych należy prowadzenie spraw z zakresu kwalifikacji wojskowej:

 1. prowadzenie i aktualizowanie rejestru osób (kobiet i mężczyzn) na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz złożenia ewidencji wojskowej;
 2. opracowywanie dokumentacji dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej, a także uczestniczenie w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej;
 3. podawanie do publicznej wiadomości informacji oraz Obwieszczeń Wojewody Śląskiego dotyczących kwalifikacji wojskowej poprzez umieszczenie ich na: stronach internetowych urzędu, słupach ogłoszeniowych, tablicach informacyjnych znajdujących się na ternie miasta i gminy Kłobuck;
 4. prowadzenie czynności związanych z nakładaniem na osobę, która nie stanęła do kwalifikacji wojskowej grzywny w celu przymuszenia albo przygotowanie zarządzenia o przymusowym doprowadzeniu przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;
 5. prowadzenie dokumentacji osób o nieregulowanym stosunku do służby wojskowej;
 6. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących;
  • a) uznania żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby:
   - za osobę posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

   - za żołnierza samotnego,
  • b) konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
  • c) wysokości świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

3. Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora do spraw obronnych w zakresie ochrony informacji niejawnych należy:

 1. przyjmowanie, rejestrowanie, oznaczanie i wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne, oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" według zasad określonych w obowiązujących przepisach;
 2. przyjmowanie, rejestrowanie, oznaczanie i wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne, oznaczonych klauzulą "poufne" według zasad określonych w obowiązujących przepisach;
 3. udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa oraz egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne;
 4. wykonywanie poleceń Pełnomocnika ds. Ochrony informacji niejawnych w zakresie ochrony tych informacji w Urzędzie.
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Inspektor ds obronnych [ 3 ]
Alarmy i komunikaty ostrzegawcze.pdf Alarmy i komunikaty ostrzegawcze.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 530
15-11-12 14:11
33.49KB
Ulotki informacyjne.pdf Ulotki informacyjne.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
15-11-12 14:12
158.12KB
Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń.pdf Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 427
15-11-12 14:12
256.92KB

Redakcja strony: Inspektor ds. obronnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4358

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl