Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Organizacyjny

Sekretarz Gminy Kłobuck - Sylwia Piątkowska

 • (34) 3100150
  e-mail:
 • sprawy p.poż., archiwum, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - (34) 3100171
 • działalność gospodarcza, zezwolenia na alkohole, Biuletyn Informacji Publicznej - (34) 3100172
 • Informatyk, redakcja strony internetowej - (34) 3100185

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy:

 1. zapewnienie sprawnej organizacji i prawidłowego funkcjonowania Urzędu;
 2. administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej oraz witryną internetową gminy;
 3. sprawowanie obsługi sekretarsko – biurowej burmistrza, jego zastępcy i sekretarza;
 4. zapewnienie właściwej informacji wizualnej w urzędzie;
 5. zamawianie pieczęci urzędowych i innych pieczątek, w tym prowadzenie ich rejestru oraz przeprowadzanie likwidacji;
 6. prowadzenie spraw związanych z prenumeratą czasopism oraz zamawianiem pozycji książkowych dla pracowników urzędu;
 7. prowadzenie ewidencji wykonywania czynności związanych z ogłaszaniem obwieszczeń urzędowych i innych ogłoszeń, doręczeń zastępczych;
 8. prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji zgodnie z odrębnymi uregulowaniami;
 9. prowadzenie spraw z zakresu udzielania informacji publicznej, w tym prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
 10. prowadzenie spraw z zakresu udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania;
 11. prowadzenie archiwum zakładowego;
 12. obsługa punktu kancelaryjnego – biura podawczego w zakresie przyjmowania i rejestracji korespondencji wpływającej do urzędu oraz korespondencji wychodzącej;
 13. prowadzenie spraw związanych z wysyłką korespondencji listownej wychodzącej z urzędu;
 14. zaopatrywanie urzędu w środki czystości, materiały biurowe, sprzęt biurowy oraz meble biurowe;
 15. planowanie remontów i zapewnienie bieżącego utrzymania budynków urzędu;
 16. realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym:
  a) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem OSP na terenie gminy w zakresie ubezpieczenia mienia, członków OSP i młodzieżowych drużyn pożarniczych, okresowych badań lekarskich członków OSP oraz okresowych przeglądów technicznych obiektów  i sprzętu OSP,
  b) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem udzielanej przez gminę dotacji na działalność bojową OSP;
 17. zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych w urzędzie;
 18. zapewnienie sprawności i zarządzanie systemami informatycznymi, oprogramowaniem i siecią wewnętrzną urzędu;
 19. zapewnienie utrzymania i konserwacji sprzętu komputerowego;
 20. współpraca z pracownikami urzędu w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu komputerowego; 
 21. współdziałanie z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie ochrony danych osobowych;
 22. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 8 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 23. wydawanie licencji na prowadzenie zarobkowego przewozu osób taksówkami osobowymi na terenie gminy;
 24. realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
 25. prowadzenie całokształtu spraw związanych z ogłaszaniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań wynikających z rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
 26. prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem problemom wynikającym z uzależnienia od alkoholu i narkomanii;
 27. prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
 28. prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej, w tym:
  a) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
  b) opracowywanie gminnego planu obrony cywilnej, rocznych i wieloletnich planów działania szefa obrony cywilnej,
  c) opracowywane planu zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych i jego aktualizacja,
  d) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
  e) organizacja formacji obrony cywilnej, w tym aktualizacja stanu osobowego ilościowego formacji,
  f) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
  g) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
  h) uczestnictwo w wojewódzkich treningach syren alarmowych,
  i) nadzór nad aktualizacją danych w Systemie Rejestracji Syren Alarmowych,
  j) prowadzenie elektronicznej Bazy Szefa Obrony Cywilnej ARCUS 2005,
  k) redagowanie ostrzeżeń, poradników, instrukcji, komunikatów i innych z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności,
  l) planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki obrony cywilnej i ich magazynowanie, prowadzenie inwentaryzacji, przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu w magazynie OC, prowadzenie kart magazynowych, przyjmowanie i wydawanie zakupionego i zgromadzonego sprzętu oraz wykonywanie jego przeglądów i konserwacji,
  m) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
  n) planowanie i zapewnianie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
  o) pozyskiwanie, wydatkowanie i składanie sprawozdań z wykorzystania dotacji na realizację zadań obrony cywilnej;
 29. nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony;
 30. prowadzenie i koordynacja całokształtu działań dotyczących współpracy z zagranicą, w tym:
  a) poszukiwanie i nawiązywanie kontaktów partnerskich,
  b) współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
  c) techniczno – organizacyjna obsługa wyjazdów, konferencji, spotkań oraz przyjmowanie delegacji zagranicznych;
 31. prowadzenie całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i OC;
 32. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami trwałymi oraz ich likwidacją;
 33. /skreślony/
 34. prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień wydawanych przez burmistrza;
 35. prowadzenie spraw związanych z wynajmem sali sesyjnej i sali ślubów urzędu;
 36. realizacja zadań związanych z wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi i samorządowymi oraz przeprowadzeniem referendum lokalnego i ogólnokrajowego;
 37. prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową oraz podmiotów wykonujących bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, w tym sposobu dokumentowania podejmowanych kontaktów;
 38. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym w budynkach urzędu;
 39. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Redakcja strony: Wydział OrganizacyjnyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5461

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl