Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Wydziału - Katarzyna Jasińska

 • tel. (34) 3100184 lub centrala (34) 3100150
  e-mail:

 • wypis i wyrys, przeznaczenie działek w planie zagospodarowanie przestrzennego, warunki zabudowy - tel: (34) 31 001 86,
 • nadawanie numerów na bud.mieszkalne,nazewnictwo ulic, rozgraniczenia, podział nieruchomości, decyzje celu publicznego - tel: (34) 31 001 87
 • przekształcenie prawa wieczystego użytkowania, sprzedaż, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, sprawy obronne - tel: (34) 31 001 80

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami należy:

 1. koordynacja spraw związanych z opracowywaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmian studium;
 2. koordynacja prac związanych z opracowywaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 3. koordynowanie prac gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej;
 4. prowadzenie rejestru aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego;
 5. przygotowywanie okresowych ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy;
 6. prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub jego zmianę;
 7. rejestracja wniosków o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 8. sporządzanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń dla nieruchomości na podstawie miejscowych planów i studium;
 9. ustalanie faktycznego zagospodarowania i wykorzystania terenu inwestycji i terenów sąsiednich dla potrzeb określenia dopuszczalnych poziomów hałasu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 10. prowadzenie postępowań dotyczących naliczania renty planistycznej;
 11. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizację inwestycji celu publicznego;
 12. prowadzenie rejestrów wydanych decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz sporządzanie i przesyłanie wojewodzie kwartalnych sprawozdań o decyzjach ustalających lokalizację celu publicznego;
 13. bieżąca współpraca i konsultacje z Wydziałem Inwestycji i Rozwoju w celu koordynacji uzgodnień, planów i decyzji z potrzebami inwestycyjnymi Gminy;
 14. opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości;
 15. korespondencja z innymi organami w zakresie działania wydziału;
 16. prowadzenie postępowań w zakresie scalania, podziałów geodezyjnych i rozgraniczeń nieruchomości;
 17. rozpatrywanie wniosków o stwierdzanie nabycia z mocy prawa: prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy oraz własności położonych na nich budynków;
 18. rozpatrywanie wniosków mających charakter roszczeniowy o zawarcie umów o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz o przeniesienie własności znajdujących się na nim budynków i innych urządzeń i lokali;
 19. rozpatrywanie wniosków w sprawie nabycia garażu na własność oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu niezbędnego do korzystania z tego garażu;  
 20. prowadzenie i aktualizacja ewidencji gminnych nieruchomości oraz zlecanie ich wyceny;
 21. sporządzanie planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości;
 22. określanie zasad obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu;
 23. przeprowadzanie rokowań o nabycie w drodze umowy prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości poprzedzających wywłaszczenie tych praw;
 24. prowadzeniem spraw związanych ze sprzedażą, zamianą i oddawaniem gruntów w użytkowanie wieczyste;
 25. prowadzeniem spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców;
 26. oddawanie nieruchomości gruntowych w najem, dzierżawę i użyczenie;
 27. oddawanie nieruchomości w trwały zarząd i użytkowanie;
 28. aktualizacja opłat rocznych ustalonych z tytułu trwałego zarządu użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości;
 29. wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości;
 30. ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek ich geodezyjnego podziału;
 31. podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych dotyczących w szczególności własności nieruchomości lub innych praw rzeczowych na nieruchomości;
 32. prowadzeniem spraw związanych z nabywaniem nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości;
 33. przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na rzecz  dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości;
 34. przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego;
 35. prowadzenie spraw związanych z podziałem terytorialnym gminy;
 36. prowadzenie rejestru aktualnych nazw placów i ulic;
 37. prowadzenie postępowań związanych z nadaniem nazw ulicom i placom na terenie gminy lub ich zmianami;
 38. nadawanie numerów porządkowych posesjom na terenie Gminy;
 39. prowadzenie ewidencji nadanych numerów porządkowych;
 40. sporządzanie sprawozdań dla urzędu statystycznego w zakresie zmian numeracji nieruchomości;
 41. przekazywanie instytucjom (Poczta Polska, Telekomunikacja Polska, Policja, ZUS, KRUS, Urząd Skarbowy, Starostwo Powiatowe) informacji o dokonanych zmianach w nazewnictwie ulic i zmianach numeracji porządkowej posesji;
 42. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach podziałów nieruchomości;
 43. prowadzenie postępowań w sprawie rozgraniczeń nieruchomości;
 44. prowadzenie negocjacji dotyczących ustalenia odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi gminne, powstałe w wyniku podziałów geodezyjnych;
 45. przygotowywanie materiałów dotyczących nabywania gruntów, w szczególności położonych w pasach drogowych dróg gminnych;
 46. występowanie do Wojewody o stwierdzenie nabycia nieruchomości na mienie gminy w oparciu o obowiązujące przepisy prawne;
 47. ujawnianie w księgach wieczystych własności nieruchomości nabytych na mienie gminy;
 48. sporządzanie miesięcznych sprawozdań do Wojewody Śląskiego z procesu ujawniania prawa własności gminy w systemie Integracyjna Platforma Elektroniczna;
 49. przygotowywanie projektów postanowień prostujących oczywiste omyłki w aktach własności ziemi wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych;
 50. realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym:
  a) sporządzanie i aktualizacja programu opieki nad zabytkami na podstawie gminnej ewidencji zabytków,
  b) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomości z terenu gminy, objętych wojewódzką ewidencją zabytków;
 51. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych poprzez aplikację „EKOportal” w zakresie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie praw Wydziału;
 52. przekazywanie informacji do Wydz. GOR o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko celem wprowadzenia do bazy OOŚ.

Redakcja strony: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki NieruchomościamiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 10372

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl