Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ewidencja ludności

Zmiany w obowiązku meldunkowym

Od stycznia 2013 r. zniesiono pobyt czasowy obywateli polskich trwający do 3 miesięcy.
 
Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Zameldowanie na pobyt czasowy dokonuje się w miejscu pobytu, z jednoczesnym zgłoszeniem zamierzonego czasu jego trwania.

Dokonując zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego albo pobytu czasowego ponad 3 miesiące osoba wypełnia i podpisuje formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" albo "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" zgłaszając w organie gminy wymagane ustawą i wskazując adres lub adresy z których ma zostać wymeldowana.

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można   dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem – udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
   
Potrzebne dokumenty do zameldowania:

 • - dowód osobisty (albo w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający naustalenie tożsamości), dla osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu tożsamości należy przedłożyć odpis skrócony aktu urodzenia;
 • - wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponującą innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 • - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu) – wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu;

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

 • 1. pisemne pełnomocnictwo do zameldowania (opłata skarbowa w wysokości 17zł. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.)
 • 2. dowód osobisty pełnomocnika (lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości).
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Ewidencja ludności [ 13 ]
Nadanie numeru ewidencyjnego PESEL na wniosek osoby Nadanie numeru ewidencyjnego PESEL na wniosek osoby
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
15-11-19 12:14
20KB
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
15-11-19 12:14
22.5KB
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności (bez współmieszkańców) Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności (bez współmieszkańców)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
15-11-19 12:15
12.5KB
Wymeldowanie cudzoziemca pobytu czasowego w przypadku opuszczenia miejsca pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu Wymeldowanie cudzoziemca pobytu czasowego w przypadku opuszczenia miejsca pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
15-11-19 12:15
21KB
Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
15-11-19 12:15
23KB
Wymeldowanie z pobytu stałego Wymeldowanie z pobytu stałego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
15-11-19 12:15
23KB
 Zameldowanie cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej Zameldowanie cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
15-11-19 12:16
22KB
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
15-11-19 12:17
22.5KB
Zameldowanie cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej Zameldowanie cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
15-11-19 12:18
23KB
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
15-11-19 12:19
22.5KB
Zameldowanie na pobyt stały Zameldowanie na pobyt stały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
15-11-19 12:19
23.5KB
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
15-11-19 12:19
23.5KB
Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP na okres dłuższy niż 6 miesięcy Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP na okres dłuższy niż 6 miesięcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
15-11-19 12:19
23KB

Redakcja strony: Ewidencja ludnościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2401

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl