Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Znaleziono 540 wiadomości.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-01-22)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „przebudowie i rozbudowie ul. Strażackiej w Łobodnie”, gmina Kłobuck

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-01-20)

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji-pozwolenia wodnoprawnego (Nr sprawy: PO.ZUZ.5.4210.709m.2020.MM)

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-01-14)

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Kłobuck: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk – etap II, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach Borowianka i Kopiec – etap II

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-01-14)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Przebudowie stacji transformatorowej 15/0,4kV CZZ57027 wraz z liniami kablowymi 15kV i 1kV na działce nr 438/14 przy ulicy Górniczej 1 w Kłobucku w związku ze zmianą zagospodarowania działki nr 438/14 przy ulicy Górniczej 1 w Kłobucku”

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-01-13)

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.420.42.2020.EJ.2 z 11 stycznia 2021 o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 470179S – ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JNI 35004360” w zakresie zmiany nazwy przedsięwzięcia na...

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-01-13)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.21.2020.GB z dnia 12.01.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej średnicy PE Dn160 i Dn90, na terenie obejmującym działkę o nr ewid. 359/9 obręb Lgota, położonym w miejscowości Lgota

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-01-12)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ścieżki wzdłuż drogi krajowej DK-43 w miejscowości Libidza, przewidzianej do realizacji na terenie położonym w Libidzy...

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-01-12)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego na terenie położonym w Kłobucku, obręb Zakrzew przy ul. Krętej i Stawowej obejmującym działki o nr ewid.: 96/1, 110/3, 124/1, 136, 135/4 obręb Zakrzew

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-01-08)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.20.2020.GB z dnia 07.01.2021 r.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2021-01-07)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej średnicy 180 PE długości 60,0 m, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 438/59, 438/9, 438/17, 438/42 obręb Kłobuck, położonym w Kłobucku przy ul. Górniczej
Drukuj Liczba odwiedzin: 77065

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl