Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Znaleziono 817 wiadomości.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2023-09-25)

Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 560024S od granicy z działką nr ewid. 555/1 do granicy z gminą Kłobuck na dz. nr ewid. 555/2 i 560 obręb Grodzisko, gm. Wręczyca Wielka /KOR.6220.7.2023.6/

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2023-09-20)

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.101.2023 z dnia 15.09.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.:„Przebudowa linii kolejowej nr 131 od km 89+091”

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2023-09-14)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przyległego do ul. Cielebana w Kłobucku, obręb Kłobuck” /GOR.6220.007.2023/

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2023-09-07)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie schodów zewnętrznych, do realizacji na terenie obejmującym część działki nr ewid.: 4350/128 obręb Kłobuck, położonym w Kłobucku przy ul. Paderewskiego /GPN.6733.05.2023.AD/

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2023-08-30)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie skrzyżowania drogi krajowej DK-43 w km 54+384 z drogą publiczną 2KDL2 w miejscowości Lgota /GOR.6220.002.2023 /

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2023-08-24)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie obejmującym części działek o nr ewid.: 243/2, 170/5 i 171/3 obręb Biała Dolna, położonym w Białej przy ul. Jasnogórskiej.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2023-08-24)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie rowu odwadniającego w ramach zadania „Sporządzeniu dokumentacji projektowej sieci wodno–kanalizacyjnej wraz z koncepcją i projektem doraźnego odwodnienia dla osiedla przyległego do ul. Cielebana w miejscowości Kłobuck”.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2023-08-23)

Obwieszczenie Wójta Gminy Wręczycy Wielka o zgromadzonym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej znajdującej się na granicy z Gminą Kłobuck.

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2023-08-03)

Obwieszczenie Wójta Gminy Wręczyca Wielka w związku z podjęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak KOR.6220.7.2023 - dot. Przebudowy drogi gminnej Grodzisko

więcej: Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego (2023-08-01)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie przegrody zewnętrznej (poszerzenie otworu okiennego na drzwiowy) wraz z budową schodów zewnętrznych, przyjętego do realizacji na działce o nr ewid. 4350/128 obręb Kłobuck, w Kłobucku przy ul. Rómmla.
Drukuj Liczba odwiedzin: 219825

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl