Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza

Znaleziono 253 wiadomości.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-07-01)

Ogłoszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na rok 2020, statystycznej liczby uczniów oraz wskaźnika zwiększającego na rok 2020

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-06-26)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KŁOBUCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działki nr ew. 120 położonej w Łobodnie przy ulicy Nadrzecznej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-06-17)

ZAWIADOMIENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU, DLA LASÓW POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY KŁOBUCK NALEŻĄCYCH DO OSÓB FIZYCZNYCH

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-06-16)

Burmistrz Kłobucka - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-06-15)

Uchwała nr 97/XII/2020 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-06-03)

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFVIIIa.7570.13.371.2017 z dnia 2 czerwca 2020 r.o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Kłobuck, obręb Biała Górna, oznaczoną jako działka nr 536/1.

więcej: Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza (2020-05-27)

Wykaz podmiotów i instytucji, które udzielają ulg w ramach Programu dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny"

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-05-15)

Informacja GDDKiA dot. utrzymania zjazdów zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-05-14)

Komunikat - Burmistrz Kłobucka zaprasza do konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku: - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych opadów w zamian za uiszczoną przez właściciela ...

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2020-04-24)

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej
Drukuj Liczba odwiedzin: 57860

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl