Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ponowne udostępnianie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Gminy Kłobuck w celu ich ponownego wykorzystywania:

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku (bip.gminaklobuck.pl);
 2. udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku (np. zamieszczona w serwisie internetowym (www.gminaklobuck.pl);
 3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

Dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Urzędu Miejskiego w Kłobucku:

Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Urzędu Miejskiego w Kłobucku nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 • - informowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: "Źródło: Urząd Miejski w Kłobucku",
 • - wskazania daty pozyskanej informacji,
 • - wskazania daty wytworzenia informacji przez Urząd Miejski w Kłobucku,
 • - przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej
    formy od Urzędu Miejskiego w Kłobucku, w celu ewentualnego dalszego
    udostępniania innym użytkownikom,
 • - informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej

Dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

Gmina Kłobuck określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Zasady odpowiedzialności Gminy Kłobuck:

Gmina Kłobuck nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
Gmina Kłobuck nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Gminie Kłobuck.

Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych:

Gmina Kłobuck zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania:

Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

 • - informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
 • - wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

 
Wniosek można złożyć w formie:
 

 1. dokumentu papierowego
  - złożenie wniosku w sekretariacie, I piętro, pokój nr 25 w godzinach pracy urzędu
  - przesłanie wniosku listem poleconym na adres:
  Urząd Miejski w Kłobucku
  ul. 11 Listopada 6
  42-100 Kłobuck

 2. dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji Rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2012 roku. Wzór formularza znajduje się w załączniku zamieszczonym poniżej.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Informacja o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej:
 
Gmina Kłobuck może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 23c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:

 • - koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;
 • - koszty elektronicznych nośników danych;
 • - koszty pracy dodatkowej;
 • - koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Gmina Kłobuck, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
 
Od decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, a także od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia, a następnie skarga do sądu administracyjnego według pouczenia zawartego w treści decyzji.

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), z tym że:

 • - odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
 • - uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • - zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Gmina Kłobuck uzyskała dany utwór.


Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

 • - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że:
 • - przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • - skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.


UWAGA!
Przepisów ustawy dotyczących ponownego wykorzystywania informacji publicznej (Rozdział 2a ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (Dz.U Nr 112, poz 1198 z późn zmianami) nie stosuje się do jednostek systemu oświaty wymienionych  w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r., Nr 256, poz 2572 z późn. zmianami*) w zakresie informacji publicznych służących ich działalności oświatowej oraz Biblioteki Publicznej Gminy Kłobuck i Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku w zakresie informacji publicznych stanowiących przedmiot ich działalności.
 
*System oświaty obejmuje:

 1. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;
 2. szkoły:

  • a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  • b) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  • c) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
  • d) artystyczne;
 3. placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

 4. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
  • a) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
  • b) placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;
 5. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 6. (uchylony);
 7. placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
 8. (uchylony);
 9. zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli;
 10. biblioteki pedagogiczne;
 11. kolegia pracowników służb społecznych.
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Ponowne udostępnianie informacji [ 2 ]
druk wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.doc druk wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
15-11-13 09:07
64KB
wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.pdf wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 595
15-11-13 09:08
629.99KB

Redakcja strony: Ponowne udostępnianie informacji publicznejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2015

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl