Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Udostępnianie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku (nr pokoju 25 - I piętro) lub przesłać na adres:

 • - Urząd Miejski w Kłobucku ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck
 • - adres e-mail: sekretariat[at]gminaklobuck.pl 
 • - poprzez elektroniczą platformę usług administracji publicznej epuap.gov.pl bądź www.sekap.pl  /Uwaga: w celu złożenia dokumentów przez platformę elektorniczną niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, a dla platformy www.sekap.pl dopuszczalne jest również posiadanie podpisu CC SEKAP/


Zasady dostępu do informacji publicznej


Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.
Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1).
Wyjątek stanowią informacje niejawne (art.5, ust.1).

Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
- uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
- wglądu do dokumentów urzędowych,
- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z 
   powszechnych wyborów.

Prawo to przysługuje każdej osobie (art.2 ust.1). Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku (art.2 ust.2).
 
Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu. Są to m.in. informacje o:
- organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji,
  kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich
  kompetencjach;
- zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach
  załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania,
  prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
- polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych,
  programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
- danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach
  publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen
  dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa;
- majątku publicznym.

Na mocy ustawy mają być jawne i dostępne posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów. Ustawa nakazuje sporządzać i udostępniać stenogramy lub protokoły z obrad. Ustawa definiuje ponadto pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu.

Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art.6, ust.2).

Opis procedury wnioskowej


Zgodnie z ustawą udostępnienie informacji publicznych następuje poprzez:

 1. ogłaszanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. udostępnienie na wniosek zainteresowanego,
 3. wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z powszechnych wyborów,
 4. wyłożenia lub wywieszenia informacji publicznej w miejscach ogólnodostępnych,
 5. umieszczanie informacji publicznych w centralnym repozytorium informacji publicznych prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w dostępnej sieci teleinformatycznej.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium jest udostępniana na wniosek.

Forma wniosku jest dowolna. Wniosek może być złożony:

 • ustnie,
 • pisemnie,
 • drogą elektroniczną.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz podaje nowy termin jej udostępnienia. Nowy termin nie może być jednak dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji następuje w formie określonej we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób określony we wniosku podmiot zobowiązany do jej udostępnienia, powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia jej w tej formie i podaje formę w jakiej informacja może być udostępniona. W takim przypadku jeżeli wnioskodawca w ciągu 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie zostaje umorzone.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

W przypadku gdy wniosek o udostępnienie informacji publicznej wpłynie do podmiotu, który nie posiada informacji o którą prosi wnioskodawca, wtedy należy niezwłocznie poinformować wnioskodawcę o braku wnioskowanej informacji.

Odmowa udostępnia informacji publicznej następuje  w drodze decyzji administracyjnej.

Opis zaskarżenia bezczynności gminy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego


Proces udostępniania informacji publicznej podlega kontroli sądowej, którą sprawują sądy administracyjne. Sądową kontrolę w tym zakresie sprawują Wojewódzkie Sądy Administracyjne oraz  Najwyższy Sąd Administracyjny w Warszawie w przypadku spraw kasacyjnych.
Oznacza to że każdy, któremu w terminie nie została udostępniona informacja publiczna może wnieść skargę na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tryb postępowania przez ww. sądami reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi.

Skargę wnosi się do sądu administracyjnego za pośrednictwem  organu, którego bezczynność jest przedmiotem skargi. Skarga powinna zawierać:
1) wskazanie zaskarżonej czynności,
2) oznaczenie organu, którego bezczynność dotyczy,
3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Organ przekazuje skargę, akta oraz odpowiedź na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 15 dni od dnia jej otrzymania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatruje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej


Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni
(art. 16, ust.2, pkt 1).

Informacje nie udostępnione w serwisie BIP można uzyskać na zasadach określonych w ustawie  z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Redakcja strony: Udostępnianie informacji publicznejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2189

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl