Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Urząd Miejski w Kłobucku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-12-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - niezgodności i wyłączenia dotyczą:

 • • filmów i zdjęć opublikowanych przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej. Nie posiadają one napisów dla osób głuchych i słabosłyszących. Napisy będą stopniowo dodawane do starszych filmów i zdjęć;
 • • dokumentów tekstowych i tekstowo graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowanych przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej. Większość publikowanych dokumentów ma formę PDF utworzonych ze skanów dokumentów źródłowych. Publikacje te będą stopniowo uzupełniane o wersje edytowalne;
 • • map i wyrysów;
 • • plików wytworzonych przez podmioty inne niż Urząd Miejski w Kłobucku a przekazywanych do publikacji w formie papierowej lub skanów;
 • • treści archiwalnych, niewykorzystanych do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada możliwość skalowania wielkości czcionek aby umożliwić korzystanie osobom słabowidzącym, a także wersję wysokokontrastową pomocną osobom z zaburzoną identyfikacją kolorów.

Skróty klawiaturowe

Na stronie można korzystać z typowych skrótów klawiszowych właściwych dla przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge / Internet Explorer, Opera a dodatkowo:

 • - ALT + 9 – spis skrótów klawiszowych (Klawisze Dostępności);
 • - ALT + 1 - wersja kontrastowa;
 • - ALT + 2 - jak korzystać z BIP;
 • - ALT + 3 - menu przedmiotowe;
 • - ALT + 4 - menu podmiotowe;
 • - ALT + 5 - mapa witryny;
 • - ALT + 6 - przejdź do treści strony;
 • - TAB – przejście do kolejnego elementu;

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Olga Kulej. Kontakt:

 • • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Olga Kulej.
 • • E-mail:
 • • Telefon: 34 31 00 171

Każdy ma prawo:

 • • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich ( Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

 • • Do budynku Urzędu Miejskiego przy ul.11 Listopada 6 prowadzą dwa wejścia, główne od ul. 11 Listopada 6 oraz wejście od ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą.
 • • Budynek Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru od strony ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą, gdzie znajduje się Sala Sesyjna, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami oraz Punkt Informacyjny ‘’Czyste Powietrze”. Istnieje możliwość obsługi osób niepełnosprawnych w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego.
 • • Na parterze przy wejściu głównym przy ul.11 Listopada znajduje się czytelna tablica informacyjna
 • • Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze, do którego prowadzą schody bezpośrednio przy wejściu głównym.
 • • W budynku nie ma windy oraz toalet dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami.
 • • Przed budynkiem od strony ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą wyznaczono jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością, bezpośrednio przy wejściu do budynku od strony w/w ulicy znajduje się drugie miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na parkingu od strony budynku ZUS wyznaczono 2 miejsca parkingowe. Wszystkie cztery miejsca parkingowe są bezpłatne.
 • • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • • W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 • • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • • Budynek Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. Zamkowej 12 również pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych jedynie na poziomie parteru, gdzie znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej a przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.
 • • Od marca 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Kłobucku została wprowadzona usługa ,,Mobilny urzędnik’’. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Kłobuck, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku doświadczają problemów z poruszaniem się w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną wizytę w siedzibie urzędu. O pomoc „Mobilnego Urzędnika’’ można wystąpić telefonicznie – pod nr telefonu 34 31 00 150 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.00, bądź wysyłając e-mail ze zgłoszeniem sprawy na adres: sekretariat[at]gminaklobuck.pl. Ponadto istnieje możliwość kontaktu osobistego opiekuna osoby, która chce skorzystać z pomocy - członka rodziny bądź sąsiada. Zgłoszenia są obsługiwane w każdy wtorek w godzinach 10.00- 14.00 w kolejności ich przyjęcia. Pracownik odpowiedzialny za wykonanie usługi kontaktuje się z mieszkańcem, aby ustalić sposób załatwienia sprawy i dogodny dla niego termin wizyty. W ramach wizyty udziela pomocy w wypełnieniu dokumentów, przyjmuje wypełnione i podpisane dokumenty i dostarcza je w zamkniętej kopercie do sekretariatu w Urzędzie w dniu ich otrzymania. Usługa jest realizowana w granicach administracyjnych Gminy Kłobuck.
 • • Urząd Miejski w Kłobucku jest wyposażony w mobilny zestaw do przyjmowania wniosków oraz wydawania dowodów osobistych, jednak jest to usługa przeznaczona dla osób trwale niepełnosprawnych. Do podania należy dołączyć dokumenty potwierdzające brak możliwości osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

 • • e-mail na adres:
 • • faksem na nr 034 317 26 61
 • • telefonicznie na nr 034 31 00 150
 • • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Kłobucku, ul.11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Deklaracja dostępności BIP [ 13 ]
Deklaracja Dostępności BIP stan na dzień 21.09.2020r. - pdf Deklaracja Dostępności BIP stan na dzień 21.09.2020r. - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
23-03-30 07:49
Pastuszka Anna
83.65KB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 - pdf Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 509
20-09-30 09:26
Pastuszka Anna
62.93KB
Ocena zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego Ocena zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
20-10-05 10:28
Pastuszka Anna
57.44KB
druk zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza - doc druk zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza - doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
20-10-05 10:29
Pastuszka Anna
13KB
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan w dn. 01.01.2021r. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan w dn. 01.01.2021r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
21-03-24 11:09
Pastuszka Anna
107.57KB
Deklaracja Dostępności BIP stan na dzień 11.07.2022r. - pdf Deklaracja Dostępności BIP stan na dzień 11.07.2022r. - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
22-07-11 14:10
Pastuszka Anna
123.28KB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023 - pdf Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
22-07-11 14:11
Pastuszka Anna
119.85KB
Ocena zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej - pdf Ocena zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
22-07-11 14:12
Pastuszka Anna
88.77KB
Ocena zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego - pdf Ocena zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
23-03-29 14:18
Pastuszka Anna
109.1KB
Deklaracja Dostępności BIP stan na dzień 29.03.2023r. - pdf Deklaracja Dostępności BIP stan na dzień 29.03.2023r. - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
23-03-30 07:42
Pastuszka Anna
75.3KB
Deklaracja Dostępności BIP stan na dzień 27.03.2024r. - pdf Deklaracja Dostępności BIP stan na dzień 27.03.2024r. - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
24-03-27 12:31
Pastuszka Anna
389.92KB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2024-2025 - pdf Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2024-2025 - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
24-03-27 12:32
Pastuszka Anna
265.26KB
Ocena zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego - pdf Ocena zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
24-03-27 12:53
Pastuszka Anna
183.7KB

Redakcja strony: Deklaracja dostępnościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 774

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl