Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Klauzula informacyjna RODO

Ogólna klauzula informacyjna – RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, że:  Administratorem danych jest Burmistrz Kłobucka mający siedzibę w Urzędzie Miejskim w Kłobucku,  ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck;

Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: ul.  ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: Adres skrytki na ePUAP : /umklobuck/skrytka
 • telefonicznie: 34/3100150

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jest nim Pan Jacek Orłowski. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO, jeśli szczególna kategoria danych to art. 9, najczęściej art. 9 ust. 2 lit. g, można też dodać przepis krajowy);

Odbiorcami do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • żądania przeniesienia swoich danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych, dysponenci danych mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 z zm.).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może m.in. ograniczeniem form komunikacji. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.

Administrator Danych Osobowych
Burmistrz Kłobucka

Redakcja strony: Klauzula informacyjna RODORejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 941

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl