Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Podatek leśny

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są:

 • lasy - grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są:

 • właściciele lasów,
 • posiadacze samoistni lasów,
 • użytkownicy wieczyści lasów,
 • posiadacze lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem leśnym

Podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu (wójt, burmistrz, prezydent miasta), właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, określonego uchwałą rady gminy:

 • informacje o lasach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,
 • deklaracje na podatek leśny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania. Jeżeli las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz jednocześnie osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (w tym na mocy uchwały rady gminy).

Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru.

Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).

Stawki podatku leśnego

 • równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy – od 1ha,
 • dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50% stawki określonej wyżej.

Rada gminy może, w drodze uchwały, obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

Zwalnia się od podatku leśnego:

 • lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
 • lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
 • użytki ekologiczne,
 • uczelnie,
 • szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady odpowiednio z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych;
 • placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), lub zakłady aktywności zawodowej,
 • instytuty badawcze,
 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż wyżej określone, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Terminy i sposoby płatności podatku leśnego

 • osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące - do 15 dnia każdego miesiąca przelewem na konto lub - w przypadku osób fizycznych - również gotówką (jeżeli pobór podatku dokonywany jest w formie inkasa).

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie do terminie płatności pierwszej raty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dniem 01.07.2019r. informacje i deklaracje podatkowe mogą być przesyłane za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Podatek leśny - komunikat obowiązujący w danym roku [ 1 ]
Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna - obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna - obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
19-12-16 11:23
Pastuszka Anna
93.1KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Druki na podatek leśny [ 11 ]
druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r. druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
17-12-28 11:13
Pastuszka Anna
181KB
druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r. druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
17-12-28 11:14
Pastuszka Anna
243.52KB
druk deklaracji na podatek leśny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r. druk deklaracji na podatek leśny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
17-12-28 11:14
Pastuszka Anna
70.5KB
druk deklaracji na podatek leśny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r. druk deklaracji na podatek leśny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
17-12-28 11:15
Pastuszka Anna
124.84KB
druk informacji o lasach /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. druk informacji o lasach /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-07-03 10:17
Pastuszka Anna
42.36KB
załącznik ZIL-1 do informacji o lasach /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. załącznik ZIL-1 do informacji o lasach /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-07-03 10:17
Pastuszka Anna
32.29KB
załącznik ZIL-2 do informacji o lasach /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. załącznik ZIL-2 do informacji o lasach /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-07-03 10:18
Pastuszka Anna
32.17KB
załącznik ZIL-3 do informacji o lasach /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. załącznik ZIL-3 do informacji o lasach /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-07-03 10:18
Pastuszka Anna
32.16KB
druk deklaracji na podatek leśny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. druk deklaracji na podatek leśny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-07-03 10:20
Pastuszka Anna
51.46KB
załącznik ZDL-1 do deklaracji na podatek leśny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. załącznik ZDL-1 do deklaracji na podatek leśny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-07-03 10:20
Pastuszka Anna
32.62KB
załącznik ZDL-2 do deklaracji na podatek leśny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. załącznik ZDL-2 do deklaracji na podatek leśny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-07-03 10:21
Pastuszka Anna
32.48KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Podatek leśny - komunikaty - ARCHIWUM [ 5 ]
Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna - obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna - obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
15-12-22 15:01
Pastuszka Anna
197.61KB
Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna - obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna - obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
15-12-22 14:59
Pastuszka Anna
743.26KB
Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna - obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna - obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
16-12-30 10:13
Pastuszka Anna
90.52KB
Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna - obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna - obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
17-12-28 11:11
Pastuszka Anna
230.67KB
Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna - obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna - obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
19-01-02 10:00
Pastuszka Anna
93.31KB

Redakcja strony: Podatek leśnyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1122

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl