Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Podatek rolny

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym

 • są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:

 • właściciele gruntów,
 • posiadacze samoistni gruntów,
 • użytkownicy wieczyści gruntów,
 • posiadacze gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego albo
  b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych
 • dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntów lub nastąpiło objęcie gruntów w posiadanie. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym

Podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta), właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach według wzoru określonego uchwałą rady gminy:

 • informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.
 • deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Jeżeli grunty stanowią współwłasność (znajdują się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja (nakaz płatniczy) ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym (w tym na mocy uchwały rady gminy).

Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru.

Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).

Terminy i sposoby płatności podatku rolnego

Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego

 • do 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września
 • i 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dniem 01.07.2019r. informacje i deklaracje podatkowe mogą być przesyłane za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Podatek rolny - obowiązująca stawka podatku [ 1 ]
Uchwała Nr 147/XV/2019 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020 Uchwała Nr 147/XV/2019 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-12-16 08:15
Pastuszka Anna
150.15KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Druki na podatek rolny [ 11 ]
druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r. druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
17-12-28 10:52
Pastuszka Anna
181KB
druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r. druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
17-12-28 10:53
Pastuszka Anna
243.52KB
druk deklaracji na podatek rolny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r. druk deklaracji na podatek rolny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
17-12-28 10:54
Pastuszka Anna
102.5KB
druk deklaracji na podatek rolny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r. druk deklaracji na podatek rolny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-12-28 10:54
Pastuszka Anna
145.81KB
druk informacji o gruntach /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. druk informacji o gruntach /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-07-03 10:09
Pastuszka Anna
49.05KB
załącznik ZIR-1 do informacji o gruntach /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. załącznik ZIR-1 do informacji o gruntach /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-07-03 10:10
Pastuszka Anna
34.77KB
załącznik ZIR-2 do informacji o gruntach /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. załącznik ZIR-2 do informacji o gruntach /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-07-03 10:11
Pastuszka Anna
33.83KB
załącznik ZIR-3 do informacji o gruntach /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. załącznik ZIR-3 do informacji o gruntach /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-07-03 10:11
Pastuszka Anna
32.18KB
druk deklaracji na podatek rolny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. druk deklaracji na podatek rolny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-07-03 10:13
Pastuszka Anna
63.69KB
załącznik ZDR-1 do deklaracji na podatek rolny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. załącznik ZDR-1 do deklaracji na podatek rolny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-07-03 10:14
Pastuszka Anna
35.24KB
załącznik ZDR-2 do deklaracji na podatek rolny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. załącznik ZDR-2 do deklaracji na podatek rolny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-07-03 10:14
Pastuszka Anna
34.11KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Stawki podatku w poprzednich latach - ARCHIWUM [ 5 ]
Uchwała Nr 8/IV/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015r. - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r. Uchwała Nr 8/IV/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015r. - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
15-11-17 11:52
215.92KB
Uchwała Nr 127/XVI/2015 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016 - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r. Uchwała Nr 127/XVI/2015 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016 - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
15-12-10 10:40
Pastuszka Anna
174.96KB
Uchwała Nr 229/XXVII/2016 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017 - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r. - skan Uchwała Nr 229/XXVII/2016 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017 - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r. - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
16-12-30 10:01
Pastuszka Anna
150.54KB
Uchwała Nr 375/XXXVI/2017 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018 - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r. - skan Uchwała Nr 375/XXXVI/2017 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018 - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r. - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
17-12-28 10:46
Pastuszka Anna
152.06KB
Uchwała Nr 13/III/2018 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019 - skan Uchwała Nr 13/III/2018 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
19-01-02 08:45
Pastuszka Anna
410.94KB

Redakcja strony: Podatek rolnyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2018

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl