Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Podatek od nieruchomości

Definicja

Podatek od nieruchomości należy do podatków lokalnych i zasila budżety gmin, na terenie których są położone podlegające opodatkowaniu nieruchomości lub obiekty budowlane. Dokładne uregulowania prawne w zakresie tego podatku zawiera ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1785 z późn.zmianami).

Co podlega opodatkowaniu

Art. 2. 1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 1. grunty,
 2. budynki lub ich części,
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu  (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta), właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według wzoru określonego uchwałą rady gminy:

 • informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,
 • deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).

Termin powstania obowiązku podatkowego

Art. 6.

 1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
 3. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru.

Terminy płatności podatku (osoby prawne)

w kasie urzędu lub na konto Gminy w Banku Spółdzielczym w Kłobucku

 • Nr konta: 39 8248 0002 1000 0000 0361 0001

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane: wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Terminy płatności podatku (osoby fizyczne).

w kasie urzędu lub na konto Gminy w Banku Spółdzielczym w Kłobucku

 • Nr konta: 39 8248 0002 1000 0000 0361 0001

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach:

 • do dnia 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września i 
 • 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dniem 01.07.2019r. informacje i deklaracje podatkowe mogą być przesyłane za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Podatek od nieruchomości - obowiązująca stawka podatku [ 1 ]
Uchwała Nr 374/XXXVI/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r. do nadal - skan Uchwała Nr 374/XXXVI/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r. do nadal - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 699
17-12-28 10:30
Pastuszka Anna
385.27KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Druki na podatek od nieruchomości [ 11 ]
druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r. druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
17-12-28 10:38
Pastuszka Anna
181KB
druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r. druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
17-12-28 10:39
Pastuszka Anna
243.52KB
druk deklaracji na podatek od nieruchomości /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r. druk deklaracji na podatek od nieruchomości /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 363
17-12-28 10:40
Pastuszka Anna
96.5KB
druk deklaracji na podatek od nieruchomości /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r. druk deklaracji na podatek od nieruchomości /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r. lub dla obowiązku podatkowego powstałego przed dniem 01.07.2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
17-12-28 10:41
Pastuszka Anna
143.18KB
druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
19-07-03 09:22
Pastuszka Anna
62.05KB
załącznik ZIN-1 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. załącznik ZIN-1 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-07-03 09:26
Pastuszka Anna
36.68KB
załącznik ZIN-2 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. załącznik ZIN-2 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-07-03 09:26
Pastuszka Anna
36.6KB
załącznik ZIN-3 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. załącznik ZIN-3 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-07-03 09:26
Pastuszka Anna
32.22KB
druk deklaracji na podatek od nieruchomości /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. druk deklaracji na podatek od nieruchomości /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-07-03 09:29
Pastuszka Anna
73.5KB
załącznik ZDN-1 do deklaracji na podatek od nieruchomości /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. załącznik ZDN-1 do deklaracji na podatek od nieruchomości /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-07-03 09:29
Pastuszka Anna
38.08KB
załącznik ZDN-2 do deklaracji na podatek od nieruchomości /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. załącznik ZDN-2 do deklaracji na podatek od nieruchomości /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-07-03 09:35
Pastuszka Anna
37.98KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Stawki podatku w poprzednich latach - ARCHIWUM [ 3 ]
Uchwała Nr 7/IV/2014 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r. - skan Uchwała Nr 7/IV/2014 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r. - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
15-12-10 10:12
Pastuszka Anna
507.75KB
Uchwała Nr 126/XVI/2015 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r. - skan Uchwała Nr 126/XVI/2015 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r. - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
15-12-10 10:13
Pastuszka Anna
451.16KB
Uchwała Nr 228/XXVII/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r. - skan Uchwała Nr 228/XXVII/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r. - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 342
16-12-30 09:45
Pastuszka Anna
394.49KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zwolnienia od podatku - Uchwała nr 450/XLVI/2014 [ 3 ]
Uchwała Nr 450/XLVI/2014 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis w zakresie nowych inwestycji na terenie Gminy Kłobuck Uchwała Nr 450/XLVI/2014 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis w zakresie nowych inwestycji na terenie Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
17-07-20 12:57
Miłkowski Paweł
1.12MB
Uchwała Nr 328/XXXII/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 450/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis w zakresie nowych inwestycji... Uchwała Nr 328/XXXII/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 450/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis w zakresie nowych inwestycji...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
17-07-20 13:10
Miłkowski Paweł
345.09KB
Uchwała Nr 25/III/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 450/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis... - skan Uchwała Nr 25/III/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 450/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
19-01-02 09:39
Pastuszka Anna
721.21KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zwolnienia od podatku - Uchwała nr 451/XLVI/2014 [ 4 ]
Uchwała Nr 451/XLVI/2014 w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy Uchwała Nr 451/XLVI/2014 w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
17-07-20 13:12
Miłkowski Paweł
2.03MB
Uchwała Nr 42/VIII/2015 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 451/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy Uchwała Nr 42/VIII/2015 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 451/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
17-07-20 13:12
Miłkowski Paweł
386.73KB
Uchwała Nr 329/XXXII/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 451/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy zmienionej... Uchwała Nr 329/XXXII/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 451/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy zmienionej...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
17-07-20 13:13
Miłkowski Paweł
209.62KB
Uchwała Nr 26/III/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 451/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis... - skan Uchwała Nr 26/III/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 451/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis... - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
19-01-02 09:40
Pastuszka Anna
470.86KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis [ 1 ]
zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności do_grupy_kapitałowej.doc zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności do_grupy_kapitałowej.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-07-29 13:56
Nabiałczyk Grzegorz
37KB

Redakcja strony: Podatek od nieruchomościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4787

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl