Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacja dla przedsiębiorców, właścicieli, zarządców nieruchomości niezamieszkałych

Uwaga przedsiębiorcy i właściciele, zarządcy nieruchomości niezamieszkałych!
Urząd Miejski w Kłobucku przypomina, że właściciele/zarządcy nieruchomości niezamieszkałych czyli takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady (tj. instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, rodzinne ogrody działkowe, cmentarze, placówki zdrowotne, lokale handlowe, gastronomiczne itp.) zobowiązani są przestrzegać zasad określonych w Uchwale nr 194/XXII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26 maja 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck, ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888) oraz w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. Z 2021r., poz. 779 z późn. zm.) w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie ich nieruchomości.

Do obowiązków właścicieli/zarządców nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne wytwarzane w wyniku bytności pracowników (np. butelki po wodzie, chusteczki higieniczne, opakowania z papieru itp.) należą:

• wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki lub worki na odpady komunalne, utrzymywanie pojemników oraz miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym;
• zawarcie umowy na odbiór odpadów (zmieszanych i segregowanych) z przedsiębiorcą posiadającym wpis do RDR (rejestru działalności regulowanej). Koszty oraz częstotliwość odbioru odpadów zależą od podpisanej umowy z wybraną firmą. Umowa ta musi mieć charakter pisemny;
• segregacja odpadów na frakcję: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne i metale, bioodpady oraz odpady zmieszane. Odpady należy segregować do pojemników lub worków o kolorystyce zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz zgodnie z zapisami obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłobuck.
• w przypadku kontroli posiadanie umowy oraz dowodów uiszczania opłat za usługę odbioru odpadów.

Do obowiązków właścicieli/zarządców nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności odpady niebędące odpadami komunalnymi (np. toner, stary komputer, wyposażenie biurowe, odpady remontowe, inne specjalistyczne odpady w zależności od branży, itp.) należą:

• wpis do bazy danych o odpadach, jeśli prowadzona działalność tego wymaga (należy sprawdzić na stronach ministerialnych BDO: https://bdo.mos.gov.pl/ )
• postępowanie z odpadami zgodnie z hierarchią postępowania, w tym ograniczenie masy powstających odpadów;
• zapewnienie odbioru odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności (posiadanie umowy na odbiór odpadów, karty przekazania odpadów itp.);
• selektywne zbieranie odpadów.

Przypominamy, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele/zarządcy nieruchomości powinni:
• uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją:
• zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888) właściciele/zarządcy nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Redakcja strony: Informacja dla przedsiębiorców, właścicieli, zarządców nieruchomości niezamieszkałychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 784

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl